Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Varför har fiskeriförvaltningen inte varit lyckosam?

Ask, Lars; Gustavsson, Tore; Westerberg, Håkan

Sammanfattning

Den grundläggande faktor som styrt svensk fiskeripolitik, ända sedan frihetstidens merkantilistiska politik fram till i dag, har varit att utveckla och effektivisera fisket på samma sätt som skett inom industrin. Erfarenheterna från krig och avspärrningar har motiverat politiker att stödja fisket. Livsmedelsförsörjningen har varit ett viktigt motiv för satsningarna. Stödverksamheten till fisket har skett på skilda sätt ända sen den första generaldirektören för fisket tillsattes i början av 1600-talet men kom att skjuta fart i slutet av 1800-talet då satsningar skedde på såväl fartyg som fiskhamnar. Stöden har inte minskat under modern tid utan fortsätter som tidigare. Länge trodde man att haven var outtömliga och nedgång av bestånd berodde på naturliga svängningar mellan starka och svaga årsklasser. Även om det tidigt fanns biologer som inte delade denna åsikt blev inriktningen för många fiskeribiologer att medverka till att effektivisera fisket. Under den tid då kunskap om ekologi och samspelet mellan skilda arter inte fanns på samma sätt som idag satsade därför även många fiskeriforskare på att utveckla ett effektivare fiske i enlighet med de normer som fanns inom industrin. Fiskare, förvaltningsmyndigheter nationella och internationella, politiker nationellt och på EU-nivå samt fiskeriforskare agerade, enskilt eller tillsammans, för ekonomisk utveckling. Samspelet mellan dessa aktörer tas som utgångspunkt för en ekonomisk- och samhällshistorisk analys av orsakerna till dagens situation för kommersiella bestånd utanför säkra biologiska gränser, stor överkapacitet och skral ekonomi i fisket. Förhållandena är likartade i stora delar av världen men analysen fokuserar på de svenska förhållandena, främst västkustfisket. Det saknas idag en samlad beskrivning av svenskt fiske ur ett ekonomiskhistoriskt perspektiv och därför ges en sådan beskrivning stort utrymme.

Nyckelord

Fiskeriförvaltning; ekonomisk historia; fiskeripolitik

Publicerad i

Aqua reports
2015, nummer: 2015:14eISBN: 978-91-576-9346-4
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet