Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2020

Åtgärder i jordbruket mot övergödning - förslag till system för uppföljning av effekt

Kyllmar, Katarina; Fölster, Jens; Aronsson, Helena; Berglund, Kerstin; Djodjic, Faruk; Etana, Ararso; Geranmayeh, Pia; Wesström, Ingrid

Sammanfattning

Läckage av kväve och fosfor från jordbruket bidrar till övergödning i vattendrag, sjöar och hav. I ett effektivt åtgärdsarbete för minskat näringsläckage behöver alla delar finns med, från kunskap om åtgärders funktion och effektivitet till uppföljning av den samlade effekten i jordbrukslandskapets vatten. Här ingår också att ta fram underlag i form av näringsläckage beroende av plats så att åtgärder kan väljas och lokaliseras dit de ger störst nytta. Det behövs också vägledningar, checklistor och verktyg till stöd i det lokala åtgärdsarbetet. För att allt ska fungera behövs systemstöd där inte bara rådata utan också beräknad information kan lagras och tillgängliggöras i en form som passar olika användare. Dessutom behöver det dokumenteras var, när och hur åtgärder har genomförts, inte bara de åtgärder som har stöd från Landsbygdsprogrammet. Stöd för samordning mellan myndigheter, organisationer, brukare med flera för erfarenhetsutbyte och delaktighet i utvecklingsarbetet är också en viktig funktion. Här sammanfattas förslag på hur arbetssättet för åtgärdsarbete mot övergödning kan utvecklas. Förslagen har valts så att de så långt som möjligt kompletterar eller bygger på redan existerande verksamheter, projekt och försök. Förslagets struktur kan också användas för exempelvis åtgärder för ökad biologisk mångfald och för klimatåtgärder. Rapporten har tagits fram med finansiering från SLU:s miljöanalys och Havs- och vattenmyndigheten.

Nyckelord

utlakning; kväve; fosfor; jordbruk; åtgärder; vattendirektiv

Publicerad i

Ekohydrologi
2020, nummer: 167
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet