Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021

Att sätta fokus på landsbygder : del 1: Så gör kommuner och regioner

Cras, Patrik; Wahlström, Nora

Sammanfattning

Huvudfrågan för denna studie är i vilken omfattning kommuner och regioner i Sverige har organisatoriska strukturer och särskilda arbetssätt som på något sätt riktar fokus mot landsbygder. Vi undersöker även om förekomsten av sådana strukturer och arbetssätt skiljer sig åt mellan olika typer av kommuner och regioner. Underlaget utgörs av datainsamling gjord via intervjuer, skriftliga enkäter och web-sökningar. Slutsatserna av kartläggningen är att:

• Det finns ett antal organisatoriska strukturer och arbetssätt som används av runt hälften av Sveriges kommuner och regioner. Exempelvis har knappt hälften av alla kommuner och drygt häften av alla regioner inrättat en roll som tjänsteperson med ansvar för landsbygdsfrågor. Knappt hälften av alla kommuner och regioner har inrättat samverkansforum för att samtala och samverka med olika aktörer kring landsbygdsfrågor.

• Det finns ytterligare ett antal organisatoriska strukturer och arbetssätt som tillämpas av endast några få av Sveriges kommuner och regioner. Exempel på sådana metoder är att skriva fram särskilda landsbygdsstrategier, arbeta med medborgarbudget i landsbygdsområden eller att utifrån ett landsbygdsperspektiv arbeta med strukturerade konsekvensbedömningar inför beslut (ibland kallat landsbygdsäkring).

• En jämförelse mellan sex kommuntyper, enligt Tillväxtverkets klassificering, visar på att de identifierade metoderna sammantaget tillämpas i något större omfattning i de så kallade blandade kommunerna jämfört med de glesa och mycket glesa landsbygdskommunerna. Dessa skillnader är dock små. Storstadskommunerna tillämpar dessa typer av metoder i mycket liten omfattning.

• Vid en jämförelse mellan regionernas tillämpning av metoderna identifieras inga tydliga mönster och förekomsten av regionala arbetssätt varierar över landet.

Denna kartläggning ger underlag för vidare fördjupade studier om hur dessa landsbygdspolitikens förvaltningspolitiska åtgärder fungerar i praktiken och hur de påverkar politiken kommunalt och regionalt. Men även utan att rapporten går in på hur dessa metoder fungerar när de tillämpas så kan förhoppningsvis den översikt som presenteras ge inspiration och idéer till kommuner och regioner som överväger att utveckla sina arbetssätt i förhållande till sina landsbygder. Rapportens avslutande kapitel innehåller en översikt över förekommande strukturer och arbetssätt.

Publicerad i

Rapport / Tillväxtverket
2021, nummer: 0373eISBN: 978-91-89255-24-1Utgivare: Tillväxtverket