Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021

Att sätta fokus på landsbygder : del 2: Lärdomar från kommuner och regioner

Cras, Patrik; Wahlström, Nora

Sammanfattning

Den nationella landsbygdspolitiken pekar ut vikten av landsbygdsperspektiv i offentlig sektor. I den studie som ligger till grund för denna rapport har vi undersökt vad detta kan innebära på kommunal och regional nivå. Strukturer för att aktivt bedöma och försöka påverka utfallet av all typ av politik generellt utifrån dess inverkan på landsbygder kan kallas integrering av landsbygdsperspektivet, eller landsbygdsintegrering. Den konkreta bedömningen av om, och i så fall hur, landsbygden utgör en relevant dimension i en specifik politisk fråga kallar vi landsbygdsbedömning. I rapporten har vi fokus på de kommunala och regionala företrädarnas erfarenheter av hur landsbygdsintegrering kan organiseras som praktik.

Syftet med rapporten är att beskriva landsbygdsintegrering som praktik på kommunal och regional nivå, samt lyfta fram lärdomar som kan bidra till förståelsen av landsbygdsintegrering i offentlig verksamhet generellt. Studien är baserad dels på kvalitativa intervjuer med 40 företrädare för kommuner och regioner (tjänstepersoner och politiker), dels på analyser av kommunala och regionala landsbygdspolitiska dokument.

På kommunal nivå har landsbygdsintegrering kommit att kallas landsbygdssäkring medan regionerna utvecklar hållbarhetsbedömning som paraplybegrepp där territoriella/geografiska perspektiv eller platsperspektiv pekas ut som en del av flera vid bedömningen. I rapporten konstateras att förekommande landsbygdsbedömningar skiljer sig åt i två dimensioner. Dels gällande bredden i analysen, dels gällande formen av territoriellt fokus.

Rapporten redogör även för hur de kommunala och regionala företrädarna uppfattar betydelsen av andra typer av strukturer och arbetssätt inom organisationen som kan samverka med strukturerna för landsbygdsbedömning. Vi lyfter betydelsen av landsbygdsinriktat dialogarbete, politisk förankring av landsbygdsperspektiven samt förvaltningssamordning.

Rapportens övergripande slutsatser presenteras i form av en diskussion om ett antal identifierade principfrågor gällande hur landsbygdsintegrering kan utformas, samt i form av en tankefigur som illustrerar variationer i kunskapsgrunden för landsbygdsbedömningar. Vi finner stor variation gällande hur olika tjänstepersoner kombinerar vetenskaplig kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap och politiska bedömningar som underlag för landsbygdsbedömningar. De utrycker dock närmast samstämmigt att en betydande utmaning gällande att göra landsbygdsbedömningar är att finna relevant kunskapsunderlag som belyser geografiska dimensioner. Landsbygdsbedömningar kan dock inte reduceras till en fråga om kunskap. Flera informanter uttrycker att rutiner för landsbygdsbedömning tenderar att bli tandlösa utan politiskt tryck för en viss landsbygdspolitisk ambitionsnivå, det vill säga landsbygdsbedömningar kräver också landsbygdspolitiska målsättningar. I slutänden är landsbygdsbedömningen en politisk bedömning.

Publicerad i

Rapport / Tillväxtverket
2021, nummer: 0377eISBN: 978-91-89255-32-6Utgivare: Tillväxtverket