Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Modellering av fiskvägars betydelse för fiskbestånden

Leonardsson, Kjell; Nilsson, Karin

Sammanfattning

Vattenkraftsutbyggnaden i Sverige har haft stor påverkan på många fiskpopulationer och har medfört minskade möjligheter för vandring och minskad tillgång på strömhabitat. I syfte att förbättra miljön i vattendrag som påverkas av vattenkraft har regeringen beslutat att vattenkraften ska omprövas för att ges moderna miljövillkor. Vattenmyndigheterna har föreslagit konnektivitesåtgärder vid många av kraftverken/dammarna för att förbättra förutsättningarna för fiskbestånden, i syfte att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status/ potential. Vattenkraftsutbyggnaden bygger på dämning av forsar för att skapa fallhöjd som genererar energiproduktion, vilket fått till följd att forsmiljöer för strömlevande fauna är bristvara i vattenkraftreglerade vattendrag. Det är därför inte självklart att konnektivitetsåtgärder i alla lägen leder till en avsevärd förbättring för strömvattenlevande fiskpopulationer. För att undersöka om nyetablering eller förbättring av fiskvägar förväntas leda till att miljöstatusen förbättras föreslås här att man använder matematiska modeller av fiskpopulationer. Fem olika modeller har utvecklats för att kunna täcka upp olika scenarier för merparten av de svenska fiskarterna som antingen vandrar till och leker i strömvatten eller vandrar via vattendrag för att nå lekområden i anslutande vattenförekomster. I rapporten beskrivs dessa populationsmodeller, som är utvecklade för att utvärdera åtgärder som förbättrar vandringsmöjligheter och till att skapa passande strömhabitat för fisk. I tillägg till rapporten finns det separata beräkningsverktyg som baserar sig på dessa modeller, och som kan användas för att utvärdera åtgärder i specifika vattendrag. Verktygen är interaktiva och finns tillgängliga för alla på Energiforsks hemsida. I en utökad sammanfattning beskrivs dessa populationsmodeller i Energiforskrapport 2021:780 Modellering av fiskvägars betydelse – en sammanfattning.

Publicerad i

ISBN: 978-91-7673-765-1Utgivare: Energiforsk