Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen

Kraufvelin, Patrik; Bryhn, Andreas; Kling, Johan

Sammanfattning

De kustnära ekosystemen är viktiga för biologisk mångfald och grunden för många ekosystemtjänster. Ett stort antal internationella och nationella åtaganden ställer krav på åtgärder för att minska påverkan och belastning på kust- och havsmiljön; främst ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet, miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Ett rikt djur- och växtliv. Syftet med denna rapport är att ge en bred överblick över vad olika mänskliga aktiviteter (fysiska etableringar, byggnationer och verksamheter) har för påverkan på livsmiljöer och biologiska värden i kustekosystemen. Förutom direkt påverkan på platsen påverkar aktiviteterna konnektiviteten i landskapet, det vill säga arters förmåga eller benägenhet (möjligheter) att röra sig över områden på ett naturligt sätt. Genom att aktiviteterna förändrar många marina ekosystems struktur och funktion får de även effekter på de marina ekosystemtjänsterna, det vill säga de nyttigheter som människan kan få från ekosystemen.

Nyckelord

DPSIR; mänskliga aktiviteter; fysisk påverkan; statusförändringar; hydromorfologiska förhållanden; grundområden; ekosystemkomponenter; habitat; kumulativ påverkan; marin förvaltning

Publicerad i

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2021, nummer: 2020:27
eISBN: 978-91-88727-91-6
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten