Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Vindkraftens inverkan på fågelpopulationer: kunskap, kunskapsbehov och förslag till åtgärder.

Widemo, Fredrik

Sammanfattning

Förord
En utbyggnad av vindkraften kan bidra till en hållbar utveckling i samhället, då det är en
förnybar, inhemsk och utsläppsfri energikälla (Naturvårdsverket 2005). Vindkraften har
därmed flera miljöfördelar och kan bidra till att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen,
främst Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt är vindkraftverken höga, orsakar buller och
påverkar landskapsbilden även på stora avstånd. Vidare finns det risk för störningar och
direkta skador på flora och fauna i närområdet. Påverkan på natur- och kulturvärden,
orörda fjällområden och värdefulla kustmiljöer kan innebära att en utbyggnad kommer i
konflikt med andra miljökvalitetsmål och intressen i samhället.
För att stå bättre rustade i de många ärenden som beräknas röra vindkraftetableringar och
deras effekter på fåglar de närmaste åren, har SOF låtit ta fram en kunskapsöversikt över
aktuell forskningslitteratur på området. Doc. Fredrik Widemo vid Avdelningen för
populationsbiologi och naturvårdsbiologi, Uppsala universitet, har utfört arbetet med att
sammanställa kunskapsläget, identifiera kunskapsluckor samt föreslå studier och
åtgärder. Utredningen tar upp aktuell relevant litteratur på effekterna av vindkraft på
fåglar, uppdelat på landbaserad och havsbaserad vindkraft. Vidare sammanfattas
översiktligt samhällets syn på vindkraft och litteratursammanställningen avslutas med ett
avsnitt om rekommendationer och föreslagna åtgärder för att minska de negativa
effekterna av vindkraftsetablering för fågelpopulationer. Synpunkter på
vindkraftsetableringar har även inhämtats från SOF:s regionalföreningar, och presenteras
i sammanställd form i utredningens andra del. Utifrån litteratursammanställningens
slutsatser och regionalföreningarnas synpunkter och förslag har utredaren tagit fram ett
förslag på åtgärdsprogram, vilket utgör den tredje delen av utredningen. Slutsatserna och
förslagen i den föreliggande utredningen är författarens och är ej fastställda av SOF.

Publicerad i


Utgivare: Sveriges ornitologiska förening

    UKÄ forskningsämne

    Vilt- och fiskeförvaltning
    Energiteknik

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/116070