Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Undersökning av näringsämnen i sediment under fiskodlingslokaler i Höga Kusten

Huser, Brian; Carlberg, Hanna; Futter, Martyn

Sammanfattning

Ett antal fiskodlingslokaler där odling av regnbåge bedrivits i öppna kassar längs Höga kusten i Örnsköldsviks och Kramfors kommuner har avvecklats under 2020. Det saknas idag kunskap rörande hur nedbrytning av sediment som ansamlas under fiskodlingsanläggningar bestående av fekalier och foderrester sker i bräckvattenmiljön i Östersjön och i Bottniska viken (omfattar Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Södra Kvarken, Ålands hav och Skärgårdshavet) samt hur lång tid dessa processer kan förväntas ta. Mycket av den forskning som finns tillgänglig är antingen genomförd i andra typer av ekosystem eller är på andra vis inte jämförbara med våra svenska förhållanden. Dessutom finns det väldigt lite information om hur fiskodling generellt ger upphov till olika former av näringsämnen i sediment i bräckvattenmiljöer. Huvudsyftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen för de biokemiska processer som pågår under ytan. Projektet syftar även till att ta reda på hur lång tid dessa nedbrytningsprocesser kan förväntas ta. Studien har några tydliga kopplingar till åtgärder i Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk. Projektet har koppling mot framförallt mål 8, samordning av forskning och innovation. Både näring, akademi, myndigheter och intresseorganisationer ser att här finns kunskapsluckor som behöver fyllas. Projektet kopplar mot det exempel på forskningsområden som tas upp i handlingsplanen, utvärdera miljöpåverkan av olika odlingstekniker, som exempelvis öppen kassodling. Resultaten från projektet har även bärighet på mål 10 i handlingsplanen, genom att kunskap som kommer många olika aktörer till gagn skapas. En bättre bild av hur sediment bryts ner kommer även att ge oss mer kunskap kring lämpliga lokaler för att lokalisera vattenbruk vilket kan utgöra en hörnsten för fysisk planering med hänsyn till vattenbrukets förutsättningar. Resultaten från projektet kommer även kunna användas för realiserandet av mål 11, Informations- och kommunikationsinsatser. Att generellt höja kunskapsnivån om svenskt vattenbruk är en viktig fråga och frågeställningar rörande just ansamlingar av fekalie- och foderrester dyker ofta upp i dialogen mellan odlare, forskare, myndigheter och allmänheten. En mer detaljerad kunskap kring dessa frågor kommer kunna hjälpa det svenska vattenbruket att tydligt kunna kommunicera kring miljöeffekter från vattenbruket.

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2021, nummer: 7
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet