Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Öppen tillgång

Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2021

Franzén, Fredrik; Lingman, Anna; Svahn, Emma; Söderling, Peter; Åkerlund, Carolina

Sammanfattning

Oskarshamns kärnkraftverk påverkar den omgivande havsmiljön, främst genom användning av kylvatten. Dess kylvattenpåverkan på recipientens vattentemperatur var under 2021 förhållandevis hög beroende på stabila driftförhållanden. Reaktor O3 slog produktionsrekord.

Från april 2020 till och med mars 2021 utfördes en pilotstudie vid kylvattenintaget till O3 för att undersöka
fiskdödligheten i silstationen. Fiskar delades in i två storleksklasser, stora och små. Resultatet visar att det i
genomsnitt dör cirka 1 500 fiskar och räkor per dygn vid drift, där små individer är mer än 15 gånger vanligareförekommande än större.

I fisket med biologiska länkar noterades under sommaren stor fångst i Hamnefjärden. Endast två gånger
tidigare har fångsten varit större. Till skillnad från föregående år var det större fångst i referensområdet jämfört med närreferensen söder om Simpevarp. Under hösten fångades mer fisk i referensområdet jämfört med i Hamnefjärden. Under samtliga fisken med biologiska länkar har abborre dominerat fångsten förutom under hösten i referensområdets ena lokal där mört var vanligast.

I augustifisket med nätlänkar i skärgården söder om Simpevarp och i motsvarande fiske i två områden i
Kvädöfjärden var mört och abborre de mest fångade arterna. Den överlägset största andelen av de fångade abborrarna i samtliga nätprovfisken både i Simpevarp och i Kvädöfjärden var tre år gamla.
I fisket med kustöversiktsnät registrerades relativt låga fångster av strömming. Störning från säl noterades i
nära hälften av fiskeansträngningarna. I vårens ryssjeprovfiske i Hamnefjärden var totalfångsten fortsatt relativt stor. Rekordstor fångst noterades av den invasiva arten svartmunnad smörbult samtidigt som den minsta fångsten sedan provfiskets början 1982 registrerades av gulål.

Konditionsvärdet för abborr- och mörthonor i samtliga områden omkring Simpevarp och Kvädöfjärden låg
över gränsvärdet för god kondition (1,0). Vid 2021 års provtagningar påträffades inga abborrhonor med
missbildade gonader i något av ovan nämnda områden. Under samma period var siffran för mört i Kvädöfjärden 1,1 procent. Majoriteten av fiskar med sjukdomssymptom fångades i Simpevarp. Vissa arter såsom tånglake, gädda och rötsimpa uppvisade oftare symptom än andra fångade fiskar. Endast en sjuk fisk noterades i referensområdet Kvädöfjärden.

För första gången sedan 2018 var antalet årsyngel av abborre i Hamnefjärden uppe i nivåer nära
medelvärdet sedan undersökningarna inleddes 1983. De låga nivåerna av motsvarande för mört kvarstod.
Fångsterna i yrkesfisket efter vandrande ål, så kallad blankål, var de lägsta sedan journalföringen av detta fiske startades 1972.

Vid 2021 års undersökningar av faunan på mjuka bottnar registrerades totalt 19 arter i Simpevarp och 15
arter i referensområdet Kvädöfjärden. Slammärla var den dominerande arten på grunda bottnar Simpevarp.
På motsvarande djup i Kvädöfjärden var blåmussla den vanligast förekommande arten. Den rörbyggande
havsborstmasken Pygospio elegans dominerade på djupare bottnar i Simpevarpsområdet. På Kvädöfjärdens djupare bottnar var förekomsten av östersjömussla störst. Nyckelarten vitmärla minskade i antal på samtliga stationer där den påträffas år 2021. På djupa bottnar i Simpevarp har arten inte registrerats sedan 2013.

Nyckelord

kärnkraft; kylvatten; recipientkontroll; provfiske; bottenfauna; främmandearter; kylvattenintag

Publicerad i

Aqua reports
2022, nummer: 2022:6
eISBN: 978-91-576-9956-5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet