Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2022Öppen tillgång

Asköfjärden (Egentliga Östersjön) 2005–2021

Holliland, Per; Käll, Filip

Sammanfattning

Provfisket i Asköfjärden visar på ett fisksamhälle som har förändrats under tidsperioden 2005–2021, med minskande inslag av rovfisk och ett skifte till ett fisksamhälle dominerat av mesopredatorer med lägre trofisk nivå (fördelningen av fisk med olika typer av födoval). Samtidigt ökar totalfångsterna samt diversitetsindex.

Fisksamhällets struktur har förändrats över tid. Abborre är den vanligaste arten i fångsterna följt av mört beräknat över alla år. Andelen abborre i fångsterna har minskat från omkring 60 procent under de första tio åren till cirka 20 procent under de senaste sju åren av provfiskeperioden. Under provfiskeperioden har strömming blivit vanligare.

Fångsterna av strömming, nors, skarpsill, sik och id visar ökande trender, medan fångsterna av braxen och gädda har minskat under provfiskeperioden.

Två arter som finns på Artdatabankens rödlista, torsk och lake, har fångats i provfisket.

Den främmande arten svartmunnad smörbult fångades i provfisket för första gången 2018, och har därefter blivit allt mer förekommande i fångsterna.

Diversitetsindex i provfiskefångsterna för Asköfjärden varierar mycket mellan år och har ökat över tid. Detta beror på en minskad förekomst av abborre i fångsterna och större inslag av till exempel strömming, nors och sik under senare år.

Fångsterna av stora fiskar (större än 30 centimeter) har överlag varit låg. Fångsterna av stor abborre (större än 25 centimeter) uppvisar en minskande trend över tid och var som lägst under åren 2016–2017.

Fångsterna av karpfiskar har varit större än fångsterna av abborre vid endast sju tillfällen, men har blivit vanligare under de senaste åren.

Förändringar av antalet karpfiskar, abborre, rovfisk och storleken av abborre är indikatorer som används inom havsmiljödirektivet vid miljöstatusbedömning av kustfisksamhällen. Enligt den senaste bedömningen (baserad på provfiskeresultat från åren 2005–2016) anses Asköfjärden uppnå en god miljöstatus för förekomsten av abborre, karpfisk och rovfisk, dock med negativ trend för abborre och rovfisk. Storleksstrukturen hos abborre bedöms vara relativt skev, med förhållandevis få stora abborrar.

Åldersanalyserna av abborrhonor visar att fångsterna främst består av individer som är upp till fyra år gamla samt att medellängden hos ett- till fyra- och sexåriga individer har ökat över tid. En genomsnittlig abborre vid viss ålder år 2021 är 5- 10 centimeter längre jämfört vid samma ålder år 2005. Detta antyder att den minskade förekomsten av stor abborre i fångsterna inte kan förklaras av långsammare tillväxthastighet.

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, nummer: 2022:3
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet