Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013Öppen tillgång

Ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden : mer än bara yta

Deak Sjöman, Johanna

Sammanfattning

Bostadsområden utgör en stor del av det urbana landskapet. Grönskan och markmaterialen i bostadsområdena påverkar i hög grad tätortens övergripande dagvattenhantering och har en direkt koppling till kommunernas översvämningsplanering. Under 2011-12 genomfördes ett projekt vid SLU i Alnarp där både villakvarter och flerbostadsområden studerades för att klarlägga ytavrinningens storlek beroende på vegetation och andelen hårdgjorda ytor under olika nederbördsförhållanden.

Publicerad i

Movium Fakta
2013, nummer: 2013:1
Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet