Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2022Öppen tillgång

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2021

Käll, Filip; Landfors, Fredrik

Sammanfattning

• Under perioden 2016-2021 som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant.
• Totalfångsten har ökat signifikant sedan provfiskets början. Under 2021 fångades i medel 70 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördelat på 14 arter. Mört var den vanligaste arten i fångsten (48 procent), följt av abborre, strömming, gärs och braxen. Den rödlistade arten vimma fångades i provfisket för första gången 2021.
• Fångsten av karpfisk i Vaxholm under 2021 var relativt hög då det fångades 50 individer per ansträngning, vilket var högsta fångsten sedan provfiske-seriens början. Fångsten av karpfisk är även hög jämfört med närliggande kustområden. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är framförallt mört, men även braxen, löja, björkna, id och sutare.
• Sedan provfiskets början 2016 så har det fångats relativt många stora fiskar (>30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört, id, gädda och sutare över 30 centimeter har fångats i området.
• Indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) är ett mått på storleken av de största abborrarna i området. L90 har varit relativt hög i Vaxholm sedan 2016, vilket tyder på att abborrarna är stora i området. Dock så är abborrhanarna i Vaxholm mindre och könskvoten indikerar en något högre andel honor än i närliggande provfiskeområden.
• I provfiskefångsten under 2021 utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även gös och en gädda i fångsten. Varken fångsten av abborre eller fångsten av rovfiskar totalt har ändrats över tid.
• Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit stabila under perioden 2016-2021, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.
• Två- till fyraåriga abborrar har vid given ålder ökat i storlek sedan provfiskets början 2016.
• Ett litet siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, nummer: 2022:4
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet