Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Fyrisåns avrinningsområde 2020

Nygren, Ingrid; Ahrens, Lutz; von Brömssen, Claudia

Sammanfattning

Under året har provtagning utförts en gång i månaden vid 4 stationer i Fyrisån samt i tillflödena Vendelån, Jumkilsån och Sävjaån. Provtagning och analys har utförts av det ackrediterade kemiska laboratoriet vid institutionen för vatten och miljö, SLU (SWEDAC nr 1208) på uppdrag av Fyrisåns vattenförbund. Utöver detta har under sommaren 2020 provtagning för analys av 12 PFAS-substanser och cirka 80 andra organiska mikroföroreningar utförts vid tre av de ordinarie provtagningsstationerna samt vid fyra tillfälliga stationer, se Tabell 1. Dessa prover har analyserats på POPs-laboratoriet, forskningslaboratoriet för organiska miljöföroreningar, vid institutionen för vatten och miljö, SLU. Resultaten bifogas detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev innehåller en kortfattad sammanfattning av årets analysresultat.

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2021, nummer: 2021:8
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet