Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Öppen tillgång

Sannolikhet för att hitta föremål vid sektorsök efter saknad person : försök med polishundekipage i Region syd

Öhman, Björn; Frank, Jens

Sammanfattning

Räddningssök efter försvunna personer är en viktig uppgift för polisens hundekipage. Syftet med detta försök var att undersöka hur stor andel av eventuella föremål som hittas vid räddningssök efter en försvunnen person samt om träffprocenten skiljer sig mellan olika typer av föremål och deras placering. Försöket genomfördes som en övning vid regionalveckorna för hundekipagen i polisregion syd. Totalt deltog 36 hundekipage fördelade över tre veckor under våren 2022. I genomsnitt hittade respektive hundekipage 1.8 av de 5 utplacerade föremålen. Att ett av tre föremål hittas innebär att för varje föremål ett hundekipage hittar i verkliga sök efter människor finns det ytterligare två föremål som inte hittas. I genomsnitt tillbringade ekipagen 164 minuter (min 94, max 237) med att söka igenom de 500m x 500m stora sektorerna. Sökens längd förklarade ca 1% av variationen i antal hittade föremål vilket betyder att det inte fanns en korrelation mellan sökens längd och antalet hittade föremål. Det är rimligt att anta att ju längre söket pågår desto fler blir de tillfällen då hunden faktiskt får vittring av de utplacerade föremålen. Eftersom detta inte har resulterat i fler hittade föremål är en rimlig tolkning att hundarna har en låg förväntan på fynd av föremål och att denna förväntan skulle kunna ökas genom träning. Det vore mycket intressant att genomföra en liknande studie men med riktiga figuranter utplacerade istället för föremål.

Nyckelord

tjänstehund; räddningshund; polishund

Publicerad i

eISBN: 978-91-576-9994-7
Utgivare: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Övrig annan samhällsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/118723