Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2022

Handbok för skötsel och restaurering av rikkärr

Hansson, Jesper; Gunnarsson, Urban

Sammanfattning

Rikkärr är en våtmarkstyp som är unik för sin stora artmångfald av ovanliga arter varav orkidéerna är de mest kända. Rikkärren är hotade av utdikning, upphörd hävd och vergödning. Följderna har blivit olika grader av torrläggning, vegetationsförändringar och igenväxning och i värsta fall oåterkalleligen degenererade rikkärr. Minskningen av rikkärren har gjort att naturtypen och dess arter har dålig eller ogynnsam bevarandestatus. Dessutom adderas nu även den stress på rikkärren som orsakas av klimatförändringarna. För att motverka försämringen startade Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram för rikkärr 2006. Mycket arbete har sedan starten 2006 gjorts inom ramen för åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Denna handbok ger en sammanställning av några av de erfarenheter som har förvärvats under arbetet inom åtgärdsprogrammet, men sammanfattar även annan litteratur och andra erfarenheter från skötsel och restaurering av rikkärr samt andra områden med liknande problematik. Behovet av att restaurera rikkärr för att bevara naturtypen och rädda dess artmångfald är fortfarande stort; likaså behovet av kunskap för att lyckas med detta. Det som har varit centralt i arbetet med denna handbok har varit att ta fram ett dokument med samlad kunskap som är specifikt riktat mot just de naturvårdsåtgärder som vanligen kan vara aktuella för rikkärr. Trots detta kan delar av handboken även användas för åtgärder i andra våtmarkstyper. Handboken för skötsel och restaurering av rikkärr ger en beskrivning av hur man kan bedriva projekt i rikkärrsmiljöer från planering till uppföljning och utvärdering. Delar som särskilt berörs är restaurering och skötsel av rikkärr genom slåtter, bete, röjning av igenväxningsvegetation, hydrologisk restaurering, tuvoch stubbfräsning, schaktning av övergödd ytjord och återutsättning av växter och djur. En del om lagstiftningen runt åtgärder som görs i rikkärr tas också upp. Handboken är ett tidsdokument över hur långt vi hittills har kommit med metoder och lärdomar från arbete med rikkärr. Efterhand kommer erfarenheterna att bli fler och förutsättningarna kommer att förändras. Huvudsyftet med boken är att öka den allmänna kunskapsnivån med åtgärder för rikkärr, vilket förhoppningsvis både kan katalysera fortsatt inhämtande av ny kunskap, och att underlätta arbetet med den unika livsmiljö som rikkärren utgör. Att arbeta med praktisk naturvård är ett ständigt lärande och är därför både stimulerande och utmanande.

Publicerad i

Rapport / Länsstyrelsen Dalarnas län
2022, nummer: 2022:11
Utgivare: Länsstyrelsen i Dalarnas län

    UKÄ forskningsämne

    Ecology

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/120225