Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Slamhalter i flodmynningar 2018- 2020 : Utvärdering av halter och möjligheter att använda turbiditet som proxy

Sandström, Sara; Fölster, Jens

Sammanfattning

Halten av suspenderade partiklar i vattendrag och sjöar är en viktig vattenkvalitetsparameter och ingår på flera håll i Europa i bedömningsgrunder för vattenkvalitet och ekologisk status. Mängden partiklar kan mätas på flera sätt, bland annat genom att filtrera vattenprovet och väga mängden partiklar på filtret (som benämns slamhalt) eller indirekt genom optiska mätningar där ljusspridning mäts (som benämns turbiditet). För närvarande ingår turbiditet i det nationella miljöövervakningsprogrammet för flodmynningar, men inte slamhaltsmätningar. Under åren 2018-2020 gjordes ett projekt där slamhalten analyserades månadsvis i alla flodmynningar för att undersöka om det vore motiverat att inkludera detta i miljöövvervakningen. Turbiditet, som redan ingår i övervakningsprogrammet, kan i vissa fall ha väldigt bra samband med slamhalt, och kan då användas som en proxy för slamhalt. Denna rapport har utvärderat den data som samlades in 2018-2020 för slamhalt för att se var det förekommer höga halter och transporter, och var det skulle kunna vara motiverat att inkludera slamhaltsmätningar i den nationella miljöövervakningen. Möjligheten för att använda turbiditet som en proxy för slamhalt har också undersökts. Vi har kunnat identifiera ett antal provplatser med hög slamhalt och även stationer med en betydande årlig transport till havet. För flera stationer hittades även ett bra samband mellan slamhalt och turbiditet, där turbiditet potentiellt skulle kunna användas som en proxy för slamhalt. Det finns ett samband mellan R2 -värdena och andel lerhalt samt åkermark i avrinningsområdet. Över en viss procent (2,5% lerhalt och ca 12% åkermark) är det genomgående höga R2 - värden, medan för lägre procent är det en större spridning i R2 -värden. Vi ger ett förslag på en lista med stationer som antingen har hög medianslamhalt eller hög transport till havet, samt ett mått på sambandet mellan turbiditet och slamhalt. Vi anser att en utökad provtagning kan vara motiverat på flertalet platser, med fokus på stationer med hög andel åkermark eller lerhalt, där risken för erosion och ökade förluster är större.

Nyckelord

Slamhalt; Turbiditet; Miljöövervakning; Suspenderade partiklar; suspended solids; environmental monitoring; turbidity

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2023, nummer: 2023:6
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet