Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Nya material för etenabsorption i fruktlager

Olsson, Marie; Gustavsson, Karl-Erik

Sammanfattning

Nya lagringstekniker har medfört ökade möjligheter att lagra äpplen och andra ätliga trädgårdsprodukter under en längre tid, men fortfarande medför kvalitetsförsämringar under lagring att frukt blir industrifrukt eller måste kasseras. Ett av problemen är ökande mjölighet och minskande fasthet hos frukt under lagringen, som beror på mognadsprocesser. Eten, ett växthormon som avges naturligt av frukten under mognad, påskyndar dessa processer. Med ett effektivare filter som avlägsnar etengasen i lagringsutrymmet skulle hållbarheten kunna öka.

I detta projekt undersöktes ett nytt filtermaterial, areogel, beträffande effektivitet att absorbera eten, och även ett filter med aktivt kol testades. Resultaten visade att aerogel hade en god förmåga att absorbera eten, och hade en högre effektivitet än filtret aktivt kol som testades som jämförelse. Resultaten i dessa försök var positiva, men det återstår ännu ett fortsatt utvecklingsarbete innan de testade filtren är anpassade till kommersiell lagring av frukt.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2023, nummer: 2023:7Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet