Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2020

Intensiv mekanisk bearbetning av ensilage – ett sätt att öka smältbarheten?

Elgemark, Emma; Eriksson, Torsten; Rustas, Bengt-Ove

Sammanfattning

Grovfoder är det naturliga foderslaget för nötkreatur. Grovfoderkonsumtionen begränsas av grovfoderfoderpartiklarnas relativt långa uppehållstid i vommen och därför behövs betydande mängder kraftfoder för att tillgodose mjölkkornas näringsbehov. Minskad storlek hos grovfoderpartiklarna kan ge ökat grovfoderintag genom att foderpartiklarna passerar snabbare genom vommen. Ökad passagehastighet kan emellertid sänka fodersmältbarheten och därmed motverka den positiva effekt på näringsförsörjningen som ökad konsumtion innebär. Extrudering av foder är en processmetod där mekanisk bearbetning av fodret medför minskad partikelstorlek och uppluckring av cellstrukturen i växtmaterial som är rika på lignocellulosa. Metoden har gett förbättrat utbyte i biogasreaktorer vilket indikerar att den även skulle kunna ha positiv effekt på grovfodrets smältbarhet i kon. Syftet med denna studie var att undersöka om extrudering ökar in vitro-smältbarheten av gräs- respektive klöverensilage. Ensilage från förstaskörd av timotej respektive rödklöver, vid två olika utvecklingsstadier, bearbetades i en s.k. bioextruder. Prover av ensilagen inkuberades med vomvätska under 72 timmar i ett in vitro-system med kontinuerlig mätning av gasproduktion. Extrudering ökade den totala gasproduktionen och fermentationshastigheten från både timotej och klöver, vilket indikerar förbättrad vomsmältbarhet. Resultaten antyder att extrudering har potential att öka utnyttjandet av vallensilage och andra typer av grovfoder utfodrade till idisslare.

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2020, nummer: 30, sidor: 63-66 Titel: Vallkonferens 2020 : Konferensrapport : 4–5 februari 2020 Uppsala, Sverige

Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens 2020, 4-5 februari 2020, Uppsala, Sweden