Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2023

Pelagisk fisk i Vättern 2022

Rogell, Björn; Axenrot, Thomas

Sammanfattning

Sötvattenslaboratoriet vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU, genomförde hösten 2022 hydroakustiska undersökningar med provtrålning i Vättern. Undersökningarna genomfördes mellan 2022-09-05 och 2022-09-14, och är ett i raden av de årliga hydroakustiska undersökningar som utförs i Mälaren, Vänern och Vättern. I undersökningen delades Vättern in i fyra delområden (Norra (N), Mellersta-Norra (MN), Mellersta-södra (MS) och Södra (S) Vättern). Resultat av analyserna 2022 omfattar 7 arter, inklusive kombinationer av art och åldersklass (nors 0+, nors >0+, sik, siklöja 0+, siklöja >0+ och storspigg). För att dra slutsatserom beståndens utveckling jämfördes medelvärdet för de senaste två åren (2022 och 2021), med medelvärdet för de föregående fem åren (2016-2020). Resultaten indikerade att antalet ekon från större fiskar (> 17 cm) ökat, att biomassan per hektar var relativt hög, samt att den starka rekryteringen av siklöja 2021 har gett upphov till en ökning av beståndet av siklöja 2022. Rådgivning till förvaltningen ges endast för siklöja och nors då övriga arter inte fångas i tillräckliga antal.
• Siklöja hade en mycket stark rekrytering år 2021. För 2022 noterades en normalstark rekrytering. Antalet ettåriga och äldre siklöjor har börjat öka. Detta beror på måttliga till starka rekryteringar 2013, 2016, 2018, 2021 och nu även 2022, vilket är ovanligt frekvent för Vättern.
• Siklöja utgjorde 2022 68 % av den totala biomassan i öppet vatten.
• Sett till antal fiskar bestod det pelagiska fisksamhället i september till 73 % av små bytesfiskar (<81 mm), huvudsakligen årsyngel av nors. Antalet stora fiskar har dock ökat, och andelen potentiell bytesfisk relativt potentiella rovfiskar är lägre jämfört med tidigare år.
• Norsbeståndet har varit relativt stabilt sedan 2015, och har haft god rekrytering under flera år.

Nyckelord

beståndsanalys; resursövervakning

Publicerad i

Aqua notes
2023, nummer: 2023:12
eISBN: 978-91-8046-877-0
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet