Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2022

Växtproteinfabriken - en pilotanläggning vid SLU i Alnarp

Svensson, Sven-Erik; Drottberger, Annie; Magnusson, Madeleine; Prade, Thomas; Johansson, Eva

Abstract

Växtproteinfabriken var inledningsvis ett projekt som genomfördes i två steg med delfinansiering från Vinnova inom programmet ”Utmaningsdriven innovation”. Projektet har visat på vägar för nya produkter såsom livsmedel, kosmetika, kosttillskott och djurfoder, baserade på outnyttjad grönmassa från jordbruks- och trädgårdsföretag. Resultatet pekar också på nya intäktskällor för växtodlare och nya affärsmodeller för biogasproducenter. Delar av Växtproteinfabrikens extraktionsprocesser behöver dock vidareutvecklas före byggande av en fullskalig anläggning, med produktion av råvaror till livsmedelssektorn. Numera är Växtproteinfabriken, vid SLU i Alnarp, en pilot- och testanläggning för vidareutveckling av fraktionerings- och extraktionsprocesser för outnyttjad grönmassa, bland annat via projekten: ”Mer vall på slätten”, ”Green2Feed” och ”GreenLeaFood”.

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2022, number: 75
Title: Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR den 13 och 14 december 2022
Publisher: SLU Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar, 13-14 december 2022, Växjö, Sverige