Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2023

Hinder och möjligheter för vallodling i slättbygd

Drottberger, Annie; Prade, Thomas; Carlsson, Georg; Magnusson, Madeleine; Svensson, Sven-Erik; Schroeder, Håkan

Abstract

Växtodling på lantbruk i slättbygd är ofta specialiserad på ettåriga grödor till avsalu. Samtidigt är det känt att det finns nyttor med att inkludera vall i växtföljden, tex förbättrad markkolbalans och markbördighet, minskad förekomst av ogräs och skadegörare samt tillskott av biologiskt fixerat kväve. I projektet har vi studerat slättlantbrukares inställning till vallodling, analyserat proteininnehåll och aminosyrasammansättning efter fraktionering av olika typer av vallbiomassa samt räknat på klimatpåverkan och lönsamhet hos olika alternativ för användning av denna biomassa. Resultaten visade en positiv inställning hos slättlantbrukare till att odla vall, men brist på avsättning och osäkerhet kring regler i stödsystemet utgör viktiga hinder för en ökad vallodling. Direkt rötning av vallbiomassa till biogas innebär stor klimatnytta (minskade nettoutsläpp av växthusgaser), men lägre lönsamhet än om vallen används som foder kombinerat med biogasrötning av gödsel. Extraheras proteinet till foder eller även livsmedel ökar klimatnytta ytterligare, och ännu mer om biprodukterna rötas. Analyser av aminosyrasammansättningen visade att extraherat protein från vallbiomassa kan ersätta sojamjöl som djurfoder. Våra beräkningar visade även att fraktionering av protein till foder eller livsmedel kombinerat med biogasrötning av fiberfraktionen kan bli både klimatsmart och lönsamt. Det finns stor potential för alternativ användning av vallbiomassa, som behöver utforskas vidare avseende bl.a. logistik, investering i processanläggningar och cirkulering av växtnäring.

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34, pages: 207-211
Title: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7–8 februari 2023 Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
DOI: 10.54612/a.5l50sdfpvh

Conference

Vallkonferensen 2023, Uppsala