Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1969

Studies on the accessibility of forest and forest land in Sweden

von Segebaden, Gustaf

Sammanfattning

I detta arbete sammanfattas de studier rörande skogens och skogsmarkens avsättningslägen som utförts vid skogshögskolan i samband med olika utredningsuppdrag (arbete I-V, se s. 5). Resultatet av dessa studier har, med undantag för korta sammanfattningar på engelska i de två första arbetena, tidigare endast varit tillgängligt på svenska. Den i studierna använda undersökningsmetoden innebär att riksskogstaxeringens ordinarie taxeringsmaterial kompletteras med data om provytornas belägenhet i olika avseenden. Denna komplettering sker på rummmet med hjälp av kartor. Beskrivningen av provytornas belägenhet omfattar bland annat köravstånd i terräng till bilväg och flottled samt biltransportavstånd till visst leveransställe samt till bygd. Uppgifterna kan avse skilda transport- och leveransformer samt olika utbyggnadsgrader av det permanenta vägnätet. Med utgångspunkt från det erhållna datamaterialet, som för varje provyta innehåller såväl skogliga uppgifter som belägenhetsuppgifter, är det möjligt att beskriva skogens och skogsmarkens avsättningsförhållanden på en mängd olika sätt. De beskrivningar som lämnas i arbetena I-V avser i första hand dels skogsmarkens och virkesförrådets belägenhet i förhållande till bilväg, flottled etc., dels avverknings- och transportkostnaderna för det potentiella uttaget enligt avverkningsberäkning och det faktiska uttaget enligt riksskogstaxeringens stubbinventering. Syftet med dessa beskrivningar är både att ge en allmän bild av avsättningsläget och att de skal1 kunna tjäna som underlag för vidare beräkningar. Exempel på beskrivningar och sådana frågeställningar som har belysts med hjälp av driftsekonomiska kalkyler, baserade på materialet, ges i kapitel 5. Det poängteras att värdet av dylika kalkyler kan vara relativt kortvarigt på grund av avverknings- och transportmetodernas utveckling. Därtill kommer de förändringar som kan orsakas av en förfinad kalkylteknik, bl.a. bättre kännedom om olika kostnadssamband. Kalkylerna bör därför utföras med alternativa förutsättningar och förnyas med ej alltför långa tidsmellanrum.

Nyckelord

accessibility; terrain factors; tree factors; forest inventory

Publicerad i

Studia Forestalia Suecica
1969,
Utgivare: Skogshögskolan

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125269