Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1965

Distribution of the costs of joint forest roads according to crosswise and lengthwise road functions

Sundberg, Ulf

Sammanfattning

(Föreliggande uppsats utgör en sammanfattning på engelska av den fullständiga rapporten: Ett förslag till kostnads-fördelning för samfällda skogsbilvägar, Rapporter och Uppsatser Nr 26/1965, Institutionen for skogsteknik, Skogshögskolan, Stockholm.) Lagen om enskilda vägar stadgar, att väghållningsskyldighet skall "fördelas med hänsyn till den omfattning, vari de (fastigheterna) beräknas komma att begagna vägen". En analys utföres över den trafikvolym, som ett skogsbestånd kan beräknas generera under olika förut-sättningar beträffande markbonitet, beståndsålder och slutenhet. Vidare belyses, hur nuvärdet av denna trafik skiftar vid olika val av planeringsperiod och räntefot. En skogsbilväg har två transportfunktioner: en funktion längs - att möjliggöra transporter på vägen - samt en funktion tvärs - att avkorta transporterna till vägen. Tvärsfunktionen uppfylles i princip av en väg av så lag standard, att den nätt och jämnt tillåter trafik med för hela vägsystemet avsedda fordon, en väg av s. k, minimistandard. Ett förslag till kostnadsfördelning framlägges, baserat på att vägbyggnadskostnaden till minimistandard skall fördelas efter den tvärsfunktion, som resp. bestånd eller fastigheter får del av, medan byggnadskostnaden för standardanpassning av vägen i syfte att uppnå en optimal vägstandard skall fördelas med hänsyn till hur skogsbestånden eller fastigheterna utnyttjar vägens längsfunktion. För gradering av skogsbeståndens andelar i trafiken har upprättats nedanstående tabell, i vilken andelen per arealenhet (hektar) uttryckes i relativa tal, s, k. trafiktal. Dessa trafiktal användes direkt för fördelning av vägbyggnadskostnad för standardanpassning.

Nyckelord

forest roads; costs; crosswise; lengthwise; functions

Publicerad i

Studia Forestalia Suecica
1965,
Utgivare: Skogshögskolan

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125313