Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1965

Om fläckupptagningens betydelse och några andra problem vid plantering av tall och gran

Bärring, Ulf

Sammanfattning

Undersökningen redovisar resultat från 74 st planterings-ytor anlagda åren 1953-1961 av institutionen för skogsföryngring. Övervägande antalet ytor ar belägna i norra Sverige, och utlades till huvudsaklig del åren 1958- 1961. I materialet ingår aven ett mindre antal försöksytor anlagda av Domänverket i Norrbotten och Västerbotten. Avsikten med undersökningen, som igångsattes av framlidne professor TIRÉN, var att utröna betydelsen av att fläck-hackning utföres ned till mineraljorden, i stället för ned till det mer eller mindre förmultnade humuslagret, vilket blir fallet med den av honom introducerade såghacknings-tekniken. I sin 1958 publicerade uppsats om plantering använde TIRÉN huvudsakligen såghackning till redovisade metoder. De för denna undersökning anlagda ytorna kom att innefatta aven andra moment än enbart jämförelse mellan såghackning och fläckhackning. I redovisningen har det material medtagits som kunnat tjäna att så allsidigt som möjligt belysa fläckhackningens inverkan på planterings-resultatet. Därutöver har materialet medgivit att vissa andra frågor kunnat beröras. Dessa ar planteringsmetodens och plantkvalitetens betydelse för planteringsresultatet. Därjämte har materialet utnyttjats för att belysa det allmänna resultatet av plantering. På försöksytorna dominerar den friska ris- och lågörtristypen. Humustjock-leken pa försöksytorna var i allmänhet måttlig. Flertalet ytor uppvisar en humustjocklek av 3-5 cm. Det geologiska underlaget utgöres på huvuddelen av ytorna av moiga moräner. Plantsorter har nästan enbart varit 2/0 tall och 3/0 gran. Kvaliteten på plantorna var i stort sett god. I ett visst antal försök karakteriserade förrättningsmannen plantorna som dåliga. Årsskottsutvecklingen var påbörjad på påfallande många ytor. Med omsorgsfull behandling av plantorna behöver dock detta ej nämnvärt inverka på planteringsresultatet. Försöken utlades sorn blockförsök enligt institutionens brukliga metodik.

Nyckelord

plantering; Pinus silvestris; Picea sbies; försöksytor; såghackning; fläckhackning

Publicerad i

Studia Forestalia Suecica
1965,
Utgivare: Skogshögskolan

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125319