Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1979

Självrensning av lakvatten från kompost på sand och mo : Växtnäringsförluster från skogsmark : Utlakning av kväve från agroekosystem -:Ytvatten, grundvatten och vattenförsörjningen

Fryk, Gunnar; Heinemo, Sven-Åke; Brink, Nils

Sammanfattning

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas i fyra uppsatser ur olika synvinklar frågan om ämnestransport till yt- och grundvatten från skog, åker, bebyggelse och avfallsupplag. Tre av uppsatserna har eller kommer att publiceras annorstädes.

Nyckelord

ämnestransport; växtnäringsläckage; lakvattensrening; ytvatten; grundvatten; vattenförsörjning; kväve

Publicerad i

Ekohydrologi
1979,
ISBN: 91-576-0327-8
Utgivare: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125391