Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1988

Deposition av spårelement med nederbörden. - Utlakning av spårelement från odlad jord - Fosforerosion vid vallodling och skyddszon med gräs. - Växtnäringsläckage efter vallbrott. - Avrinning och växtnäringstransport från åkermark

Andersson, Arne; Gustafson, Arne; Torstensson, Gunnar; Ulén, Barbro; Ellström, Solweig

Sammanfattning

De två första uppsatserna i detta nummer av Ekohydrologi rör deposition och utlakning av spårelement från odlad jord. Undersökningarna har bedrivits i samarbete med avdelningen för marklära. I den tredje uppsatsen redovisas undersökningar över huruvida en vall eller en skyddszon med gräs skulle kunna dämpa fosforerosionen från åkermarken till vattendragen. Den fjärde uppsatsen behandlar frågan om hur stort växtnäringsläckaget är i samband med vallbrott. Det gäller mellansvenska förhållanden. Avdelninges medverkan i övervakningen av miljökvalitet fortsatte även under 1986/87. Årsrapporten för nämda år har publicerats på annat håll. För att nå en vidare krets publiceras den också i Ekohydrologi. Numera ligger detta avdelningsprogram inte inom PMK utan har överflyttats till "Jordbruksverkets recipientkontroll" (JRK).

Nyckelord

utlakning; fosforerosion; fosfor; växtnäringsläckage; avrinning; transport; växtnäring

Publicerad i

Ekohydrologi
1988,
ISBN: 91-576-3627-3
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125726