Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2000

Utredning om effekterna på kväveutlakning vid övergång till ekologisk odling

Torstensson, Gunnar; Gustafson, Arne; Bergström, Lars; Ulén, Barbro

Sammanfattning

I ekologisk odling är kväveintensiteten generellt lägre vilket verkar i riktning mot minskad utlakning. Samtidigt är odlingen helt beroende av organiskt kväve i form av stallgödsel och kvävefixerade grödor vilket leder till ökad risk för utlakning eftersom det är svårare att styra frigörelsen av kväve från det organiska materialet. Kväveutlakningens storlek beror därför i huvudsak på andra åtgärder som t.ex.: den enskilda växtodlingens utformning, bearbetningsstrategier, hur stallgödsel används och inte minst på den enskilde odlarens kunskaper, intresse och noggrannhet. Om den externa kvävetillförseln sker med baljväxter eller på annat sätt i ett väl utformat odlingssystem, har mindre betydelse. Den sammanfattade slutsatsen utifrån denna litteratur- och modellstudie måste bli att: - Det har inte gått att påvisa att en utökad ekologisk odling skulle bidra med någon säkerställd minskning av kväveutlakning utöver vad som kan åstadkommas med relativt små förändringar inom den konventionella odlingen. - Uttryckt som kilo utlakat kväve per hektar blev den genomsnittliga beräknade kväveutlakningen i flertalet fall något lägre i de ekologiska odlingssystemen, men skillnaden är osäker. Små förändringar av odlingsåtgärderna i endera odlingssystemet kan kasta om förhållandet. - Den beräknade utlakningen uttryckt per kilo skördat kväve (per producerad enhet) var högre i de ekologiska odlingssystemen än i de konventionella. - På lätta jordar klarar inget av de studerade odlingssystemen av att uppfylla EU-haltmålet på 10 mg N/l i avrinnande vatten. I de studerade ekologiska odlingssystemen utnyttjades redan flera av de nu kända motåtgärderna mot kväveutlakning, men trots det var de genomsnittliga kvävehalterna i avrinnande vatten höga. Den stora utmaningen för det framtida forsknings- och utvecklingsarbetet blir därför att försöka utveckla de ekologiska odlingsmetoderna ytterligare. I de konventionella systemen finns en betydande, ännu ej utnyttjad, potential att närma sig haltmålet med hjälp av t.ex. insådda fånggrödor och senarelagd bearbetning, men även i dessa odlingssystem krävs fortsatta forskningsinsatser.

Nyckelord

kväve; fosfor; ekologisk odling; utlakning; växtnäringsläckage; fångröda

Publicerad i

Ekohydrologi
2000,
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125854