Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2002

Undersökning av bekämpningsmedel i sediment i jordbruksbäckar år 2001

Sundin, Peter; Kreuger, Jenny; Ulén, Barbro

Sammanfattning

För bekämpning av ogräs, svampar och insekter inom jordbruk och trädgårdsodling finns i Sverige idag ca 220 olika preparat med ett 100-tal olika kemiska aktiva substanser. Under senare delen av odlingssäsongen 2001 mättes flera av dessa substanser i sedimentprover från nio bäckar i jordbruksområden. Mätningarna omfattade totalt 51 substanser, varav 32 var registrerade för försäljning år 2001. Dessa substanser motsvarade 54% av mängden som såldes år 2000. De övriga 19 substanserna har tidigare varit registrerade eller var nedbrytningsprodukter eller biprodukter. · Totalt kunde 21 olika substanser detekteras, varav 9 var godkända för användning år 2000. Övriga substanser var ej längre godkända bekämpningsmedel eller var nedbrytningsprodukter eller biprodukter. · Glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA återfanns i alla prover som analyserades, i halter upp till 1850 μg/kg. Ingen annan substans hittades vid halter överstigande 140 μg/kg. · I sex av de nio områdena kunde DDE detekteras (en DDT-metabolit), och lindan (g-HCH) i tre. Övriga substanser detekterades i ett eller två områden. · I ett område i Norra Götaland påträffades 14 av de totalt 21 funna substanserna i sediment, inklusive spår av DDT och dess nedbrytningsprodukter samt fyra hexaklorcyklohexanisomerer (HCH). I ett område i Södra Götaland påträffades 11 av de 21 substanserna, inklusive spår av DDT och lindan. · Sju av substanserna som hittades i sedimentproverna återfanns också i vattenproverna från samma område. Fem av dessa substanser var godkända för användning år 2000, och en var en nedbrytningsprodukt av ett godkänt ämne. Dessutom påträffades lindan (förbjuden sedan 1989), både i sedimentprover (maxhalt 140 μg/kg torrt sediment), och vattenprover från ett område i Södra Götaland. · Gränsvärden för skydd av vattenlevande organismer har tagits fram för endast 10 av de 21 påträffade substanserna. Fem av substanserna med sådana effektgränser, varav isoproturon är godkänt för användning, översteg dessa vid sammanlagt sju tillfällen. · I EUs ramdirektiv för vatten (2000/60/EC) anges ett trettiotal prioriterade farliga ämnen. Av dessa påträffades i sediment, isoproturon (godkänd för användning), samt diuron (ej godkänd efter 1992) and lindan (ej godkänd efter 1989).

Nyckelord

bekämpningsmedel; sediment; bekämpningsmedelsrester

Publicerad i

Ekohydrologi
2002,
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125860