Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1998

Fältinstruktion för och erfarenheter från vegetationsinventering i Abisko, sommaren 1997

Dahlberg, Ulrika; Bergstedt, Johan; Pettersson, Anders

Sammanfattning

Denna arbetsrapport är ett resultat av fältarbetet under sommaren 1997, då 839 provytor lades ut i närheten av Abisko naturvetenskapliga station, Kiruna kommun. Vegetationsinventeringen i Abisko är ett projekt inom forskningsprogrammet Climate Impacts Research Centre, CIRC, som är lokaliserat vid Abisko Naturvetenskapliga Station. CIRC är en del av Miljö och rymdforskningsinstitutet i Kiruna och är ett konsortium mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Universitet, Stockholms Universitet och Kungliga Vetenskaps akademin. Denna inventering liknar till viss del den fältinventering som utförs på Riksskogstaxeringen vid Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå samt ståndortskarteringen vid Institutionen för skoglig marklära, SLU i Uppsala. Flera variabler är hämtade från Riksskogstaxeringen och Ståndortskarteringen. Syftet med vegetationsinventeringen var att etablera permanenta provytor i Abisko som kan användas i studier av vegetation med fjärranalysmetoder. Fältarbetet utfördes under drygt två månader från slutet av juni till början av september av Ulrika Dahlberg, CIRC, och Johan Bergstedt, anställda vid Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå, samt Anders Pettersson, CIRC, anställd av Kungliga vetenskapsakademin. Datasamlaren som användes programmerades av Thomas Johansson, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå. Denna arbetsrapport består av två delar. Först kommer den arbetsinstruktion som vi använde vid provyteutlägget och registrering av variabler. Instruktionen ger en liten introduktion till provyteutlägget och beslaiver sedan varje variabel och hur de registreras i fältdator. Efter instruktionen kommer våra kommentarer om själva fältarbetet, vad vi tyckte fungerade dåligt och vad som fungerade bra. Vi har också fört in våra synpunkter på de olika variablerna som registrerades i provyorna. Kommentarerna är uppdelade på ett sätt som liknar instruktionen för att man lätt ska kunna referera till denna. Instruktionen består till en viss del av text från Instruktionen för fältarbetet vid Riksskogstaxeringen (1997) och Fältinstruktion för ståndortskartering (Carlsson et al. 1997). En del av denna text är redigerad på ett sätt så att den passar provytor i fjällen.

Nyckelord

vegetation; surveys

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1998,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet