Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2002Öppen tillgång

Strategier för Östads säteri : redovisning av planer framtagna under kursen Skoglig planering ur ett företagsperspektiv HT2001, SLU Umeå

Lind, Torgny

Sammanfattning

Kursens inriktning är planering av skogens utnyttjande ur ett företagsperspektiv. Kursen syftar till att ge kunskap om skogsföretagets planering både ur teoretisk och praktisk synv inkel. S ådan planering kräv er kunskap inom ett flertal områden. Exempel är kunskap om skogsbruk och biologi, inv enteringsteori, ekonomi, optimeringsmetoder, naturv årdshänsyn och datoriserade hjälpmedel som planeringssystem och geografiska informationssystem (GI S ). S ådan kunskap erhålls bäst genom aktiv t arbete med problem och kommunikation med andra om olika problemställningar. Här intar projektarbetet på Östads säteri en central plats. Här arbetar studenterna praktiskt med samtliga aspekter v id framtagandet av en långsiktigt plan. Med den inriktning skogsbruket har idag så spelar mångbruksaspekter en v iktig roll. P rojektarbetet går därför äv en under benämningen Östad Multiple U se plan (ÖMU). Litteraturstudier, seminarier, öv ningar kopplade till teoretiska moment samt föreläsningar ingår också för att ge extra kunskaper om planering utöv er det som erhålls v ia Östadsprojektet. S om bas för datainsamling och bearbetningar fungerar I ndelningspaketet (IP ). P rojektarbetena har gjorts i grupper om tv å. S amtliga grupper har arbetat under samma förutsättningar och med samma metodik. Däremot har inriktningen av de planer de arbetat fram skilt sig åt v ad gäller mångbrukskrav och ekonomiska förutsättningar. I denna rapport kommer en sammanställning att redov isas av v issa centrala v ärden från samtliga de planer som tagits fram. Därefter presenteras tre av de totalt tretton planerna, med olika mångbruksinriktningar, mer detaljerat för att få en uppfattning om v ad v arje grupp av rapporterat under kursen (v iss smärre redigeringar av gruppemas rapporter har gjorts). I Östadsprojektet ingår äv en att göra en taktisk plan för tre års av v erkning på basis av den strategiska planen. Resultatet av denna del redov isas inte här.

Nyckelord

forest management

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2002,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet