Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2001Öppen tillgång

Kolinnehåll i skog och mark i Sverige : baserat på Riksskogstaxeringens Data

Lind, Torgny

Sammanfattning

Det bedöms att utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt från nuvarande nivåer för att klimatförändringarna ska kunna begränsas. För att nå detta krävs det att förbränningen av fossila bränslen minskar. skogsbrukets kanske främst roll är att bidra till att reducerade utsläpp av växthusgaser genom produktion av biobränsle som ersättning för fossila bränslen vid energiproduktion (t.ex. Gustavsson et al. 1995, Johansson 1996, Börjesson et al. 1997). Förbränning av biobränslen innebär en recirkulering av redan assimilerad koldioxid till atmosfären och ger sålunda ingen nettotillförseL Skogsbruket kan också bidra till att reducera C02 halten i atmosfären genom inbindning av koldioxid i biomassa och mark. Det är alltså viktigt att tillämpa sådan markvård som inte ökar utsläppen av redan inlagrat kol och lustgas. LUSTRA är ett MISTRA-finansierat forskningsprogram vid SLU (LUSTRA 2000). Det övergripande syftet är att värdera hur skoglig markanvändning och skogsbruk påverkar emissioner av växthusgaser och med utgångspunkt från detta föreslå handlingsvägar som leder till minskad ökningstakt av koldioxid i atmosfären. skogsbruket kan bidra till detta på i huvudsak två sätt. Det ena är, som nämns ovan, att ersätta fossila bränslen med skogsbränsle. Det andra är att binda in kol i träd och mark. En huvuduppgift för LUSTRA är att lägga fram strategier för hur biomassa på bästa sätt ska skördas på skogsmark för att sedan användas som ersättning till fossila bränslen. En annan uppgift är att beräkna lagringskapacitet för kol i mark och strategier för markanvändning och skogsskötsel så att lagringen av kol i marken kan säkerställas (Lilliesköld & Nilsson 1997).

Nyckelord

forests

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2001,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet