Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1999

Plot-level stem volume estimation and tree species discrimination with CASI remote sensing

Holmgren, Johan; Olsson, Håkan; Wallerman, Jörgen

Sammanfattning

Data fran Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI) insttilld for fyra spektrala band (460-495nm, 550-580nm, 660-682nm, 740-762nm) inmatt for fastigheten Kattbole (Lat.60°00'N, Long.l7°18'E) utanfor Uppsala analyserades tillsammans med skogliga data fran provytor med 10m radie. Data fran tva flygstrak, ett med flygriktning mot solen och ett annat vinkelratt mot solen, anvandes i detta fOrsok. Information om stamvolym och tradsslagsfordelning fanns att tillga for 138 provytor i det forsta och 120 provytor i det andra straket. Det fanns en positiv korrelation (R2=0.51-0.53) mellan stamvolym och den inverterade radiansen fOr samtliga spektrala band pa provyteniva. Det fanns aven en stark korrelation mellan stamvolym och ett provat matt pa skuggdensitet, vilket indikerar att mangden skuggor forklarar mycket av korrelationen mellan volym och radians. Korrelationen mellan volym och radians visade sig vara starkare for sidan mot solen jamfort med sidan bort fran solen i det flygstrak som lag vinkelratt mot belysningsriktningen. Provytor med en volym > 120 m3ha-1 i det forsta flygstraket klassificerades efter tradslagsfordelning (tall, gran, lOv). Grupper bildades med hjalp av denna klassificering och hypotesen att det inte fanns nagon skillnad i radians mellan dessa grupper testades. Det var mojligt att skilja mellan talldominerade och grandominerade ytor. Helt grandominerade ytor gick dessutom att skilja ut fran grandominerade ytor med ett litet inslag av tall. Helt talldomierade ytor gick daremot inte att skilja fran talldominerade ytor med ett litet inslag av gran. For att skilja pa provytor med olika tradslagsfOrdelning var det narinfraroda bandet bast att anvanda.

Nyckelord

remote sensing; forest resources; stems; volume

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1999,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125925