Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008Öppen tillgång

Utvärdering av olika odlingssystem i en trettonårig studie på Kvinnersta : ett projekt inom Örebro läns landstings miljöverksamhet - effektivare odlingssystem : rapport efter tredje växtföljdsomloppet, 1992-2004

L-Baeckström, Gärd

Sammanfattning

Kvinnersta har varit försöksgård med ekologisk odling i samspel med SLU sedan mitten av 90-talet. Gården kan representera den östra delen av Mellansverige. Det har funnits djur och vallodling på Kvinnersta sedan slutet av 40-talet. Jordarten är en mullhaltig mellanlera. Omläggningen av 7 ha till ekologisk odling genomfördes 1984. Därefter ställdes totalt 60 ha om 1988/89, den arealen fick utgöra det ekologiska odlingssystemet baserat på djurgödsel. År 2004 hade det varit omlagt till ekologisk drift i tre växtföljdsomlopp. Det konventionella odlingssystemet baserades också på stallgödsel eftersom Kvinnersta är en gård med mjölkproduktion. Det har funnits djur och vallodling på gården sedan slutet av 40-talet. Jordarten är mullhaltig mellanlera. År 1996 lades ytterligare 25 ha om till ett kreaturslöst odlingssystem med spannmål, trindsäd och gröngödsling. Studien omfattar tre olika odlingssystem; två kreaturssystem (ett ekologiskt och ett konventionellt) samt ett ekologiskt, kreaturslöst system. Studien är upplagd i fältmässig skala d.v.s. så nära verkligheten som möjligt, vilket gör den unik och värdefull ur lantbrukarsynpunkt. De tre odlingssystemen är belägna inom samma gårdsenhet, så mark- och väderförhållande kan betraktas som lika, vilket underlättar utvärderingen av systemen. Kvinnersta har som mest brukat 140 ha, vilket utgör 50 % av gårdens totala areal. I jämförande studier tycks växtplatsen vara en dominant faktor i PCA-analys (L-Baeckström et al., 2006a). Detta är ett uttryck för effekten av lokala förhållanden som väder och markfaktorer, vilka kan elimineras genom att placera experimenten på nära håll inom ett fält (Fredriksson et al., 1997). I föreliggande rapport hänvisas till resultat från tre växtföljdsomlopp (den ekologiska djurgården), varav tretton år dokumenterats. Den ekologiska spannmålsgården har dokumenterats i sex år.

Publicerad i

Ekologiskt lantbruk
2008,
ISBN: 978-91-85911-97-4
Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125982