Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2005

Undersökning av bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten inom ett typområde på jordbruksmark i Västra Götalands län år 2002 och 2003

Törnquist, Mirja; Norrman, Bengt; Kreuger, Jenny; Kylin, Henrik

Sammanfattning

Under 2002 och 2003 har förekomsten av bekämpningsmedelsrester undersökts i en jordbruksbäck, i grundvatten samt i sediment inom ett typområde i Dalsland (O 14). Detta har skett inom ramen för det regionala programmet för miljöövervakning av jordbrukmark. Varje vattenprov har analyserats på mellan 68 och 78 enskilda substanser, och sedimentprovet har analyserats på 53 enskilda substanser. Totalt har 88 olika substanser analyserats varav 8 nedbrytningsprodukter. Totalt har 23 st prov genomförts vilket ger 1696 enskilda mätningar. • I jordbruksbäcken återfanns det under 2002 sammanlagt 21 bekämpningsmedel och 3 nedbrytningsprodukter vid ett eller flera tillfällen. Högsta koncentrationen av en enskild substans var 3,1 μg/l som medelhalten under en vecka. Den sammanlagda halten i bäcken varierade mellan 0,3 μg/l och nära 7 μg/l. • I jordbruksbäcken återfanns under 2003 sammanlagt 17 bekämpningsmedel och 4 nedbrytningsprodukter. Högsta koncentrationen för en enskild substans var 6 μg/l. Den sammanlagda halten varierade mellan 1,2 μg/l och 10,7 μg/l. • De vanligaste förekommande substanserna var terbutylazin, dess nedbrytningsprodukt DETA och bentazon. • Sex bekämpningsmedel överskred vid ett eller flera tillfällen de svenska riktvärden för akvatisk miljö som Kemikalieinspektionen har tagit fram under 2004. Ett av de analyserade ämnena, terbutylazin, överskred vid ett tillfälle riktvärdet 150 gånger. • I grundvatten återfanns fyra bekämpningsmedel vardera år, varav en nedbrytningsprodukt. En av substanserna, BAM, överskred vid ett tillfälle EU:s dricksvattengränsvärde på 0,1 μg/l. Provet var taget i en djupborrad brunn. • I sedimentet återfanns ett bekämpningsmedel, glyfosat, och då som spårvärde. • Transporterad mängd bekämpningsmedel i bäcken för den undersökta perioden var högre för 2002 än för motsvarande period 2003. Störst transport skedde för MCPA år 2002 och för terbutylazin 2003. • Transportförlusten som beräknades för 2002 uppmättes till 0,12%. Högst transportförlust beräknades för klopyralid och metribuzin.

Nyckelord

bekämpningsmedel; ytvatten; grundvatten; sediment; bekämpningsmedelsrester

Publicerad i

Ekohydrologi
2005,
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126004