Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2005

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004 : årsrapport för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark

Carlsson, Carina; Kyllmar, Katarina; Johnsson, Holger

Sammanfattning

Inom programmet Typområden på jordbruksmark bedrivs mätningar i ett antal små, jordbruksdominerade avrinningsområden. Ett av syftena är att undersöka jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten genom att mäta växtnäringsförlusterna i både yt- och grundvatten och inventera lantbrukarnas odlingsåtgärder regelbundet. Programmet ingår i den svenska miljöövervakningen på jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet. I följande rapport redovisas resultat från programmet för det agrohydrologiska året 2003/2004. Under året har mätningar pågått i ett 20-tal typområden, varav åtta områden undersökts inom ramen för den nationella miljöövervakningen med SLU som anvarig utförare. I övriga typområden ansvarar länsstyrelsen i respektive län för undersökningarna. Rapporten redovisar bl.a. flödesvägda årshalter, transporter och avrinning för varje typområde medan klimat redovisas översiktigt för olika delar av Sverige. Den låga nederbörden hösten 2003 gav upphov till både låga markvattenhalter och grundvattennivåer, och gjorde också att flödena i flertalet bäckar blev låga. Avrinningen kom inte igång förrän i slutet av året, men i samband med det uppmättes årets högsta halter av främst kväve i vissa typområden. Temperaturen under året och nederbördens fördelning har stor betydelse för variationen av utlakning av framförallt kväve. Den varma hösten skapade gynnsamma förhållanden för kvävemineralisering, men den låga avrinningen gav inte upphov till någon betydande utlakning. Koncentrationen av fosfor i utloppet från avrinningsområdena beror däremot mera på jordarten i området, än på t.ex. andel åkermark eller temperatur, och en lika tydlig geografisk skillnad i fosforutlakningen kunde inte ses som för kväve. Endast för ett fåtal typområden uppmättes högre halter av kväve och fosfor än medel för mätperioden. Den låga avrinningen i kombination med låga halter för flertalet typområden gjorde att även transporterna blev måttliga, både för kväve och fosfor. Merparten av transporten av kväve och fosfor från typområdena utgjordes av utlakning från åkermark. Fosfor påverkades däremot till större del än kväve av andra näringskällor, t.ex. enskilda avlopp.

Nyckelord

jordbruksmark; avrinning; växtnäringsläckage; utlakning

Publicerad i

Ekohydrologi
2005,
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126005