Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2007

Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2006

Adielsson, Stina; Törnquist, Mirja; Kreuger, Jenny

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultat från nationell miljöövervakning av växtskyddsmedel år 2006. Programmet omfattar vatten- och sedimentprovtagning i fyra jordbruksbäckar i s.k. typområden belägna i Östergötland, Västergötland, Halland och Skåne, i två åar i Skåne samt regnvattenprovtagning från ett skogsparti i nordvästra Skåne. Inom typområdena undersöks också det ytliga grundvattnet. All provtagning skedde inom ramen för de nationella programmen för miljöövervakning av jordbruksmark och luft. Provtagningen fungerade bra under säsongen, det samlades in totalt 188 prov som analyserades på 48-81 substanser. Lantbrukare verksamma inom de fyra typområdena har intervjuats och information om grödor och bekämpningsmedelsanvändning har samlats in. Odlingen utgörs till minst 50 % av spannmål i samtliga områden. Vårspridning av bekämpningsmedel dominerar i alla fyra områdena men spridningsperioden sträcker sig från maj till oktober. • I typområdena hittades 62 % av de substanser som analyserades, av dessa var fyra stycken nedbrytningsprodukter. De flesta fynden utgjordes av herbicider (ogräsmedel). Fyndfrekvensen över 0,1 μg/l var endast några få procent, vilket innebär att halterna oftast låg under denna nivå. Glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA var de enda substanser som återfanns över 0,1 μg/l i alla fyra områdena. • Den högsta uppmätta halten i ytvatten från typområdena detekterades i ett prov taget i Östergötland i början av september. Den sammanlagda koncentrationen bekämpningsmedel var då 22 μg/l. Två av substanserna som bidrog mest till den höga koncentrationen ingick i ett preparat som spreds strax innan det föll 25 mm regn. Eftersom regnet kom samma dygn som spridningen hann inte ämnena bindas fast i marken eller brytas ner utan transporterades med vattnet ut i bäcken. I övriga typområden låg den sammanlagda halten generellt lägre än 2 μg/l under hela säsongen. • De vanligast förekommande substanserna i typområdena är de samma som tidigare år. Bentazon detekterades i alla ytvattenprov, inklusive de från åarna. De andra substanserna som hittas i de flesta proverna från typområdena är herbicider som används i stor omfattning både inom typområdena och i landet som helhet. • Utvecklingen i Skåne sedan början av 90-talet visar att koncentrationen av växtskyddsmedel ligger kvar på samma relativt låga nivå som de senaste åren, vilket är en 90 %-ig minskning av koncentrationerna sedan mätningarna började 1990. • Enstaka spår av bekämpningsmedel påträffades i grundvattnet i typområdena. Flest substanser detekterades i Skåneområdet, 13 stycken. Sex av dessa kommer från preparat som är förbjudna att använda sedan flera år, substanserna har även hittats tidigare år. Inte i något av proven överskred halten 0,1 μg/l (gränsvärdet för dricksvatten). • I de två skånska åarna återfanns 33 substanser, dvs. 49% av dem som analyserades. Högsta koncentrationen av en enskild substans var 2,3 μg/l (bentazon). Tre gånger var det någon substans som överskred sitt riktvärde i åarna, vilket är färre än föregående år. • I sedimentprover som togs från bäckar och åar i september återfanns spår av sju bekämpningsmedel och tre nedbrytningsprodukt. Flest fynd gjordes i Vege å, där sju av substanserna detekterades. Glyfosat påträffades i fem av provlokalerna, och var därmed den vanligaste substansen i sedimenten. Glyfosat är det mest använda bekämpningsmedlet i Sverige och används bl.a. under sommaren för att bryta trädan. • Regnvattenproverna från en lokal i Skåne innehöll mellan 14 och 31 substanser, totalt återfanns 38 substanser. Tolv fynd gjordes i koncentrationer över 0,1 μg/l. Vid ett tillfälle uppmättes 2 μg/l av MCPA, vilket kan tyda på en viss inverkan från spridning i närområdet. Depositionen för de fyra månader som provtagningen pågick var 1630 mg/ha, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna inleddes 2002. Ett flertal substanser som inte används i Sverige påträffades, vilket visar att en långväga transport av bekämpningsmedel förekommer. • Alla typområden hade en uttransport av bekämpningsmedel på under 1,5 kg för provtagningsperioden. Den procentuella förlusten (transporterad mängd i förhållande till använda mängder på åkrar inom områdena) varierade mellan 0,04 % och 0,14 %. • I ytvatten påträffades 14 substanser någon gång under 2006 över sitt riktvärde, det är färre än föregående år. Flest fynd över riktvärdet gjordes av metazaklor. År 2006 var första året som varken terbutylazin eller dess nedbrytningsprodukt DETA påträffades i koncentrationer över sina respektive riktvärden. Det tyder på att halterna nu klingar av efter att substansen förbjöds år 2003. • Flödesproportionell provtagningen gjordes parallellt med ordinarie provtagning under hösten 2006. Syftet var att studera hur halterna varierar under en vecka. Resultatet visade att det förekom variationer på upp till en tiopotens under en vecka. Isoproturon t.ex. hade en medelkoncentration på 0,2 μgl/l under sista veckan av september, den flödesproportionella provtagningen visade att koncentrationen varierade mellan noll och 1,0 μg/l. Isoproturon har ett riktvärde på 0,3 μg/l och detta värde både underskreds och överskreds under veckan.

Nyckelord

bekämpningsmedel; ytvatten; sediment; grundvatten; nederbörd; bekämpningsmedelsrester; växtskyddsmedel

Publicerad i

Ekohydrologi
2007,
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126015