Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2008

Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2007

Adielsson, Stina; Kreuger, Jenny

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultat från den nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel år 2007. Under året har ytvattenprover, grundvattenprover och sedimentprover tagits i fyra små jordbruksdominerade avrinningsområden, s.k. typområden. Dessa är belägna i Östergötland, Västergötland, Halland och Skåne. Det ingår också ytvatten- och sedimentprovtagning i två åar i Skåne, och dessutom samlas regnvatten in från en plats på Söderåsen. Provtagningen fungerade bra under året och totalt togs 112 ytvattenprover, 64 grundvattenprover, sex sedimentprover och 12 regnvattenprover. Dessa analyserades på 46-82 olika växtskyddsmedel. Inom typområdena intervjuades lantbrukarna för att samla in information om grödor och användning av växtskyddsmedel. I ytvatten från typområdena hittades mellan 30 och 45 % av de substanser som analyserades. Varje prov innehöll minst två olika ämnen och som mest påträffades 23 ämnen i ett och samma prov. Den högsta halt som påträffades i ett veckoprov var 12,8 μg/l och hittades i Skåneområdet. Under den vecka som provet representerar kom det mycket nederbörd. De flesta veckoprov hade en sammanlagd halt på under 4 μg/l. Transporten av växtskyddsmedel från typområdena var i samtliga fall högre än år 2006. Det förklaras av att säsongen 2007 var ovanligt nederbördsrik. Växtskyddsmedel påträffades i grunvattnet från tre av de fyra typområdena. Östergötland var det område där inga västdkyddsmedel detekterades. Flest ämnen hittades i Skåne, vilket följer samma mönster som tidigare år. Metalaxyl påträffades i en halt över 0,1 μg/l vid ett tillfälle i typområdet i Halland. Det var det enda tillfället då EU:s kvalitetsnorm för grundvatten överskreds. I vattenproverna från de två skånska åarna påträffades nära 50 % av de analyserade substanserna. Den högsta sammanlagda halten var 4,7 μg/l. Överskridanden av riktvärden skedde i 35 % av de analyserade ytvattenproverna (typområden och åar sammantaget). Flest överskridanden uppmättes för ämnena diflufenikan och MCPA. En av indikatorerna inom miljömålet "Giftfri miljö" bygger på halter av bekämpningsmedel i förhållande till sitt respektive riktvärde, beräkning av indikatorn för perioden 2002-2007 finns i rapporten. Regnvattenprovtagningen visade att 33 substanser påträffats under säsongen, vilket är något färre än föregående år. Prosulfokarb var den substans som oftast påvisats i förhöjda halter i nederbörd under perioden 2002-2007, ämnet har påträffats i en maxhalt på 1,6 μg/l under årets provtagning.

Nyckelord

växtskyddsmedel; bekämpningsmedelsrester; ytvatten; grundvatten; sediment; nederbörd

Publicerad i

Ekohydrologi
2008,
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126020