Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2008

Vinterprovtagning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten från typområden 2007/2008

Adielsson, Stina; Graaf, Sarah; Kreuger, Jenny

Sammanfattning

Den här studien syftade till att undersöka hur stort läckage av växtskyddsmedel som sker under vintermånaderna och som därmed inte inkluderas i ordinarie miljöövervakning. Under perioden november 2007 till april 2008 pågick provtagning av växtskyddsmedel i vatten från miljöövervakningens fyra typområden. I tre av områdena förlängdes provtagningen med tidsintegrerade prover en månad och sedan togs momentana prover var 14:e dag. I Skåneområdet fortsatte den tidsintegrerade veckoprovtagningen under hela vintern. Flödet under vintern var i stort sätt normalt i de fyra områdena. Typområdet i Västergötland hade dock ett ovanligt högt flöde i januari-februari, medan flödet i Östergötland var lägre än normalt i mars. I alla områden utom i Halland rinner det normalt mer vatten i bäckarna under vinterhalvåret än under sommarhalvåret. Dock var flödet under sommaren 2007 avsevärt högre än normalt i alla fyra områdena. Rester av växtskyddsmedel påträffades i samtliga vattenprov. Antalet substanser per prov varierade mellan två och 16, vilket är generellt lägre än under sommarhalvåret. De uppmätta halterna av växtskyddsmedel var också lägre under vinterperioden, vilket man också förväntar sig eftersom det inte sker någon spridning av ämnen och flödet i vattendraget är generellt högre vilket gör att de ämnen som fortfarande lakas ut späds ut. Det högre flödet under vintern gör att transporten av växtskyddsmedel kan bli stor även om halterna är låga. Den här studien visar att 13-50% av årstransporten skedde under vinterhalvåret. Vid en tidigare studie i Skåneområdet (vintern 2001/2002) utgjorde vintertransporten 69 % av årstransporten, vilket alltså var högre än i denna undersökning. Detta beror sannolikt på en ovanligt stor uttransport under sommaren 2007 till följd av onormalt höga flöden. Fyra växtskyddsmedel påträffades någon eller några enstaka gånger över sitt respektive riktvärde. De flesta överskridanden skedde under sen höst. En jämförelse mellan provtagning med samlingsprover från en vecka respektive två veckor gjordes. Resultatet visade att under första delen av vintern skulle provtagning med 14-dagars insamlingsperiod ha gett mer utslätade halter jämfört med veckovisa prover. Under senare delen av vintern blir det ingen skillnad i halter avsett om vattenprover samlas in under en eller två veckor. Antalet påträffade substanser skulle sannolikt underskattas något med 14-dagars insamlingsperiod. Resultatet av studien visar att nuvarande ordinarie provtagningsstrategi, när vattenprover tas under spridningssäsongen, underskattar årstransporten betydligt. Om underlaget används för att beräkna årsmedelkoncentrationer på årsbasis kommer dessa att överskattas. Vidare underskattas antalet överskridanden av riktvärdet. Provtagning under hela året skulle ge ett säkrare underlag för att följa trender och eventuella konsekvenser till följd av ändrat klimat och jordbrukspolitisk inriktning

Nyckelord

växtskyddsmedel; bekämpningsmedelsrester; vinter; ytvatten

Publicerad i

Ekohydrologi
2008,
Utgivare: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126022