Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2007

Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar : bakgrundsdokument till konventionen om biologisk mångfald, beslut VIII/28: Frivilliga riktlinjer om konsekvensbedömning innefattande biologisk mångfald

Sandström, Ulf G.

Sammanfattning

Det nationella ansvaret för Sveriges åtaganden inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD) är knutet till Miljödepartementet. Eftersom CBD medför en lång rad åtaganden finns behov av att fördela ansvaret. Regeringskansliet har, tillsammans med ett antal berörda myndigheter och institutioner, etablerat ett system med tematiska fokalpunkter. Syftet är att stärka och underlätta det fortsatta genomförandet av de åtaganden som Sverige gjort inom ramen för CBD. MKB-centrum har fått uppdraget att vara tematisk fokalpunkt för biologisk mångfald i MKB och andra miljöbedömningar. För MKB-centrum innebär det att driva, samordna och följa upp Sveriges åtaganden enligt artikel 14 – konsekvensbedömning och minimering av skadliga effekter – i CBD. Som ett led i MKB-centrums uppdrag har dessa frivilliga riktlinjer om konsekvensbedömning innefattande biologisk mångfald översatts från engelska till svenska. Originalet, Biodiversity in EIA and SEA. Background Document to CBD Decision VIII/28: Voluntary Guidelines on Biodiversity-Inclusive Impact Assessment, har sammanställts och utgivits av Commission for Environmental Assessment i Nederländerna. Med denna översättning är vår förhoppning att dessa riktlinjer blir ett bra stöd för att beakta den biologiska mångfalden i miljökonsekvensbeskrivningar och andra miljöbedömningar för projekt, policys, planer och program. Riktlinjerna bidrar också till att uppfylla vårt 16: e miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv och 2010-målet, det vill säga att till år 2010 signifikant stoppa den dramatiska förlusten av biologisk mångfald.

Nyckelord

Miljökonsekvensbeskrivning; Biologisk mångfald; Strategisk miljöbedömning

Publicerad i

Rapporter Institutionen för stad och land
2007,
ISBN: 978-91-85735-03-7
Utgivare: Inst. för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126056