Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2023

Hinder och möjligheter för ökad naturbeteshävd ur ett lantbrukarperspektiv

Jamieson, A.; Hessle, Anna

Sammanfattning

För att uppnå ökad hävd av svenska naturbetesmarker krävs att många faktorer samverkar i positiv riktning. Lantbrukaren måste se en långsiktig lönsamhet på gården som helhet och också känna att livet fungerar på landsbygden för hela familjen. Ny teknik såsom virtuella stängsel och digital övervakning av djur kommer att kunna underlätta det dagliga arbetet och därmed skapa förutsättningar för nyrekrytering av unga lantbrukare. Vinterhållning av betesdjuren har den enskilt största påverkan på kalkylen och att hitta kollektiva modeller för vinterhållning skulle kunna öppna upp för fler betesdjur. Mjölkföretagen betar stora arealer naturbetesmark och för att behålla eller öka den arealen skulle en större andel kontrakterad kviguppfödning med betessläpp vid lägre ålder vara positivt. Hästar mår bra på naturbetesmarker där betets näringsinnehåll och den kuperade marken passar dem men hästägarna kan av olika skäl vara tveksamma till sådant bete. Naturbetesdjuren är en integrerad del i hela animaliesektorn varför tillgången på betesdjur påverkas av det allmänna läget i hela branschen. Tillgång till slakterier, veterinärer och andra till lantbruket knutna serviceyrken är också viktiga faktorer. Det största hindret för hävd av naturbetesmarker är bristande lönsamhet. Lönsamheten kan förbättras genom ökade intäkter i form av adekvata priser på animalieprodukter och en ökning av relevanta stöd, men också genom att byggnads-, vinterfoder- och arbetskostnader kopplade till betesdjuren minskas.

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, nummer: 34, sidor: 43-45 Titel: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7–8 februari 2023 Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens 2023, 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige