Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensartikel, 2023

Vallfröblandningar anpassade till antal vallskördar

Hallin, O.; Holmström, K.; Nadeau, Elisabet

Sammanfattning

En slåttervall bestående av timotejsorten Tryggve, diploid rödklöver Ares och vitklöver Hebe skördad med tre delskördar per år gav torrsubstansavkastning och näringskvalitet i paritet med en vall bestående av timotej Switch, ängssvingel Tored, engelskt rajgräs Birger, tetraploid rödklöver Vicky samt vitklöver Hebe som skördades fyra gånger per år. Skillnaden mellan de två vallarna blev inte signifikant varken för torrsubstansavkastning eller koncentration och avkastning av energi och råprotein. De ekonomiska beräkningarna av produktionskostnad för vallfoder och foderkostnad för mjölkkor visade endast mindre skillnader. När tre eller fyra delskördar per år jämfördes för två olika vallfröblandningar blev energi- och råproteinhalten samt mängden råprotein per hektar större i fyrskördesystemet. Färre överfarter med mindre maskinkostnad per hektar i treskördesystemet gav mindre produktionskostnad för vallfodret, medan de lägre energi- och råproteinhalterna gjorde att foderkostnaden blev högre jämfört med fyrskördesystemet. Störst torrsubstansavkastning och energiskörd uppnåddes i ett treskördesystem med en vallfröblandning med timotejsorten Rakel, rörsvingel Swaj, rödklöver Vicky och vitklöver Hebe som också ingick i studien.

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, nummer: 34, sidor: 89-92
Titel: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7–8 februari 2023 Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
DOI: 10.54612/a.5l50sdfpvh

Konferens

Vallkonferens 2023, 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige