Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2009

Ökad skörd och bättre kvalitet hos maltkorn genom optimerad näringssammansättning och gödselplacering?

Haby, Lena; Johansson, Eva

Abstract

Enbart sammyllad startgiva, även om denna är av en optimerad näringssammansättning, påverkar varken antalet uppkomna plantor, avkastning eller kvalitet hos maltkorn signifikant. Andra parametrar, t.ex. jord och eventuellt väderförhållanden är av större betydelse för både avkastningen och kvaliteten. Våra försök i Biotronen i Alnarp påvisade framför allt betydelsen av jorden och dess ursprung, trots att syftet var att utveckla möjligheterna till otimal näringssammansättning och gödselplacering. Den stora skillnaden i avkastning och kvalitet hos maltkornet som jordens ursprung gav upphov till genererades trots att skillnaden mellan jordarna troligen är mindre än i fält när odlingen sker i Biotronen och dessutom är väderförhållandena identiska i Biotronen, vilket inte är fallet i fält.

Keywords

maltkorn; startgivor; näringssammansättning; avkastning; jordar; laboratorieförsök

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:10
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet