Skip to main content
Report, 2009

Närproducerat foder till svenska mjölkkor : miljöpåverkan från djur

Liljeholm, Marie; Bertilsson, Jan; Strid, Ingrid

Abstract

En stor del av fodret till svenska mjölkkor utgörs av kraftfoder. I detta kraftfoder ingår ofta råvaror som sojamjöl och palmkärnexpeller som man vet ger stora miljökonsekvenser. Några exempel på miljöeffekter av dessa importerade råvaror är hög pesticidanvändning, minskad biologisk mångfald, erosionsproblem, resursuttag av fosfor och kalium, stora inflöden av kväve samt hög energikostnad för torkning och transport. Dessutom kan negativa etiska aspekter finnas i samband med odlingen. Denna problematik har ingående beskrivits i rapporten ”Närproducerat foder” (Emanuelson, m.fl., 2006). Där har det undersökts om det är möjligt att övergå till mer närproducerat foder till de svenska korna. Det innebär bl.a. en ökad användning av vallfoder och lokalt producerade kraftfoderråvaror som ärter och raps, men även nyare biprodukter från energiframställning som t.ex. agrodrank. Fokus i det ovan nämnda arbetet var produktionsbiologiskt och ekonomiskt. Slutsatsen var att det finns stora möjligheter att utfodra korna med närproducerat foder och samtidigt bibehålla en hög mjölkavkastning med god kvalitet. Som en fortsättning på det arbetet behöver man även analysera miljökonsekvenserna av att övergå till mer närproducerat foder. Dels från foderframställning, som omfattar allt ifrån odling tills fodret når foderbordet. Dels fodrets väg genom djuret tills produkterna lämnar gården. Det är den senare aspekten som kommer att beskrivas i föreliggande arbete.

Keywords

metan; utfodring; miljöpåverkan; kväve; fosfor; emissioner; foder; mjölkkor; klimat; foderstat

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2009, number: 273
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet