Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2010

Bekämpning av vecklare i kommersiell äppelodling

Sjöberg, Patrick; Hillbur, Ylva

Sammanfattning

Det finns ett tiotal vecklararter som kan utgöra ett potentiellt hot mot äppelodlingar i Sverige. Vecklarna attackerar knoppar, blommor och bladverk eller, i ett senare skede, kart och mognande frukt. Det ekonomiska bortfallet av skador från vecklare kan bli stort och om de inte bekämpas kan stora delar av skörden skadas. Under 2008 och 2009 var det flera skånska äppelodlingar som hade mer än 15 % skador av olika vecklararter. De arter som presenteras i faktabladet har studerats i ett omfattande inventeringsprojekt i skånska fruktodlingar. Arterna är större knoppvecklare (Hedya nubiferana), lövträdsknoppvecklare (Spilonota ocellana), häcksommarvecklare (Archips rosana), fruktträdsommarvecklare (Archips podana), tandbredvecklare (Pandemis heparana), sommarfruktvecklare (Adoxophyes orana) och äppelvecklare (Cydia pomonella).

Nyckelord

vecklare; bekämpning; biologi

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2010, nummer: 2010:4
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet