Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011Öppen tillgång

Ekologisk uthållig parkskötsel : ett fullskaleexperiment i Bulltoftaparken, Malmö

Johansson, Christina; Persson, Jesper; Schroeder, Håkan; Gunnarsson, Allan; Hammer, Mårten; Gyllin, Mats

Sammanfattning

Skötseln av tätorternas grönområden medför olika typer av negativ miljöbelastning och det är viktigt att landskapssektorn är en förebild i utvecklingen av miljöanpassad teknik och metoder. Malmö Gatukontor har tagit initiativ till ett FoU projekt med inriktning mot ekologisk parkskötsel och valt att arbeta med Bulltofta rekreationsområde som ett fullskalelaboratorium. I projektet vill man testa gränserna för ekologisk skötsel genom att utveckla och utvärdera olika skötsel- och förvaltningskoncept. Begreppet den ”skuldfria parken” har myntats som ett utryck för en park där användning kan ske med ett rent miljösamvete. En intressant tanke är om man lyckas relatera skötselns miljöbelastning till utbytet av parken och på så sätt skapa ett incitament för både en minskning av miljöbelastningen och ökat utbyte. Idén bakom detta projekt var att sammanställa kunskap om känd teknik för miljöanpassning av parkskötsel och efter analys implementera de bästa lösningarna i Bulltoftaparken. Under genomförandet av projektet har det visat sig att det råder stor brist på praktiska förebilder vilket har påverkat projektets genomförande. För tillfället är användning av hästdriven cylindergräsklippare, betesdjur och omläggning av kortklippta gräsytor till ängsytor med en slåtter per säsong, de tekniker som finns tillgängliga för att reducera utsläpp av växthusgaser från skötseln av Bulltoftaparken, jämfört med traditionella metoder. Inom Malmö stad finns lokala miljömål, men dessa är svåra att tillämpa. Det finns en stor förbättringspotential i form av tydliga riktlinjer och operativa verktyg som kan användas i planering och beställning av skötsel- och underhållsinsatser. Intresseanalys kan vara ett användbart verktyg inte bara för att prioritera bland skötselalternativ utan också för att identifiera nya möjliga alternativ. Intresseanalys skulle också kunna användas som en metod för beslut om hur delområden inom Bulltoftaparken ska utvecklas. Intresseanalys blir på så sätt ett verktyg för att säkerställa att Bulltoftaparken utvecklas i en miljöanpassad riktning och med tydligt kundfokus. Denna rapport ska i första hand ses som en idé och tankeväckare för möjliga syn- och angreppssätt i det fortsatta arbetet med att utveckla koncept och teknik för en minskad miljöbelastning från förvaltningen av stadens utemiljö.

Nyckelord

miljö; park; skötsel; utemiljö

Publicerad i

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, nummer: 2011:2ISBN: 978-91-86373-53-5
Utgivare: Område landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet