Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023

Kan vi använda juice och fibrer från fraktionerade tomatblad som växtnäringskälla och odlingssubstrat?

Bergstrand, Karl-Johan; Newson, William Roy; Svensson, Sven-Erik

Sammanfattning

Vid odling av tomater i växthus avlägsnas cirka tre blad per planta varje vecka. I större odlingar blir det en betydande mängd biomassa som produceras kontinuerligt. Hittills har dessa blad oftast lämnats till den kommunala avfallshanteringen, med en kostnad för odlaren och förlust av näringsämnen som följd. Med modern separeringsteknik är det möjligt att fraktionera ut fibrer och proteiner ur bladen. Fibrerna kan användas för biogasframställning eller som komponent i odlingssubstrat. Vidare fås efter proteinextraktionen en vätskefraktion, brunjuice, som skulle kunna användas t.ex. som gödselmedel. I aktuellt projekt användes fiberfraktionen som substratkomponent i odlingssubstrat, och brunjuicen som bas för en organisk näringslösning.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2023, nummer: 2023:13
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet