Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Havsöringsvattendrag i Sverige – genomgång med fokus på potentiella indexvattendrag

Persson, Lo; Magnusson, Katarina; Östergren, Johan

Sammanfattning

Populationsstatus för den havsvandrade formen av öring är i många fall okänd. Där rekryteringsstatus är känd ligger många av populationerna på låga nivåer, särskilt i Bottenhavet. Det finns därför ett stort behov av mer kunskap för att kunna förvalta havsöring långsiktigt hållbart, då arten exempelvis är mycket populär bland sportfiskare. För att öka kunskapen har det föreslagits att så kallade indexvattendrag för havsöring inrättas (Magnusson m. fl. 2020, 2023, Magnusson 2023) där data på rekrytering, smoltutvandring och lekvandrande fisk samlas in och analyseras. Syftet med den här rapporten är att gå igenom och samla in information om typiska havsöringsvattendrag i Sverige samt att föreslå vattendrag som kan lämpa sig som indexvattendrag.

För att identifiera lämpliga indexvattendrag för havsöring har information inhämtats av länsstyrelserepresentanter och andra med god lokalkännedom. Denna information har sammanställts länsvis och presenteras i denna rapport. I tillägg gjordes ett försök att identifiera potentiella indexvattendrag baserat på data från elfiskeregistret (databasen för provfiske i vattendrag; SERS) och kriterier för Trout Habitat Score (THS). I Norrbotten saknades elfiskelokaler i kända havsöringsvattendrag i stor utsträckning och där gjordes även ett försök att identifiera potentiella öringvattendrag genom att urskilja strömsträckor med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Då resultaten till viss del skiljer sig åt mellan de olika metoderna rekommenderas att personer med god lokalkännedom är inblandade i arbetet med att inrätta indexvattendrag för havsöring.

Rapporten bygger på analys av elfiskedata i kombination med intervjuer av experter genomförda mellan oktober 2018 och januari 2019, som sedermera har kompletterats med ytterligare information.

Nyckelord

havsöring; indexvattendrag; övervakning

Publicerad i

Aqua notes
2023, nummer: 2023:24eISBN: 978-91-8046-698-1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet