Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023

Rapportering av Naturliga störningar inom Skog och marksektorn

Petersson, Hans; Lundblad, Mattias

Sammanfattning

Naturliga störningar (NS) är en bokföringsmekanism under EU:s förordningar inom Skog och marksektorn, där det finns en möjlighet för en medlemsstat att exkludera utsläpp från bokföringen som beror på naturliga fenomen som stått utanför medlemsstatens kontroll. Exempel på en NS är skogsbrand som påverkat utsläppen över en viss referensnivå. 

För att identifiera och övervaka eventuella NS krävs, troligen årliga, data för 2001-2020 och framåt per naturlig störning. Dessa data omfattar alla kolpooler och gaser som rapporteras inom Skog och marksektorn, uppföljning av ägoslagsförändring, uttag av biomassa och efterföljande antropogena bränder. Det krävs också data om hur uppkomsten av NS förebyggts och om hur effekter av NS begränsas.

Bokföringsmekanismen kräver delvis ny rapporteringsmetodik. Förslaget på metodik är att använda Skogliga grunddata, som tas fram av Skogsstyrelsen, för att skatta biomassa före brand tillsammans med information från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för att identifiera var och vilken areal som brunnit. Det krävs också en koppling till ordinarie rapportering som främst baseras på data från Riksskogstaxeringen. Det kan också behövas ytterligare kompletterande mätningar. EU förväntas ta fram en handbok med syfte att förtydliga ett antal tolkningsmöjligheter av mekanismen NS i förordningen. Kostnaden för förbättrad rapportering beror på ambitionsnivån och med fördel kombineras en eventuell ny metodik med förbättringar av nuvarande rapportering av Skog och marksektorn.

NS kan ha stor betydelse för om medlemsstaterna når sina klimatåtaganden. Skogsbrand är en direkt naturlig störning där biomassan omedelbart oxideras, men eftersom enbart en mindre andel av biomassan anses oxiderad kompenseras medlemsstaten enbart i mindre omfattning. Det är oklart om indirekta naturliga störningar som minskar trädtillväxt och ökar nedbrytning av död biomassa kan kompenseras. Exempel på en indirekt naturlig störning är barkborreangrepp.

I rapporten redovisas förslag på hur direkta naturliga störningar kan bokföras och dess konsekvenser redovisas. Motsvarande förslag för indirekta naturliga störningar ska enbart beaktas hypotetiskt då de är ytterst oklart hur och om de kan omfattas av bokföringsmekanismen.

Nyckelord

LULUCF; naturliga störningar; bokföring; Natural Disturbances; accounting

Publicerad i

Rapportserie SMED
2023, nummer: 2023:4
Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut