Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2022

Hedmark, Eva; Frank, Jens

Sammanfattning

I Sverige har ingen systematisk dokumentation av hur ofta situationer med stora rovdjur nära människor eller bebyggelse inträffar genomförts. Det har bland annat medfört att det varit svårt att veta hur stora resurser som behöver läggas på att hantera sådana situationer. 2020 uppdrog Naturvårdsverket Viltskadecenter att börja samla in och årligen redovisa uppgifter om detta. Viltskadecenter sammanställer nu årligen resultaten på nationell basis och redovisar dem i föreliggande rapport på liknande sätt som viltskadestatistiken och inventeringarna av varg, lo och järv.

Rapporten är en sammanställning av situationer då stora rovdjur befunnit sig inom 100 meter från människor eller bebyggelse, som inte rapporterats på annat sätt. Besiktigade och kvalitetssäkrade skador som rovdjur orsakat på tamdjur och hundar inkluderas alltså inte här, eftersom de rapporteras i Viltskadecenters årliga viltskadestatistikrapporter.

Sammanställningen bygger på situationer (”händelser”) som allmänheten rapporterat till länsstyrelsen och som länsstyrelsen registrerat. Eftersom det ännu inte finns något stöd för registrering av den här typen av situationer i den norsk-svenska databasen för stora rovdjur (Rovbase) används tills vidare ett webbaserat verktyg (kallat ”händelseformulär”) som en provisorisk metod för insamling av data.

Om händelseformulären används och fylls i fullständigt av länsstyrelserna kan ett underlag kring stora rovdjur nära bebyggelse och människor produceras. Ett sådant underlag är mycket användbart vid beslut om skyddsjakt och inför informationsmöten med orolig allmänhet. På sikt kommer uppgifterna även att kunna användas för att förutsäga vilka händelser som är av mer tillfällig karaktär och upphör av sig själva och vilka som kan antas bli mer varaktiga problem om inga åtgärder vidtas.

Publicerad i

Rapport från SLU Viltskadecenter
2023, nummer: 2023:9eISBN: 978-91-988984-3-9
Utgivare: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet