Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023

Inventering av lodjur 2023

Frank, Jens; Tovmo, Mari

Sammanfattning

Naturvårdsverket och Miljødirektoratet har utarbetat gemensamma skandinaviska riktlinjer för inventering av lodjur som gäller sedan vintern 2013/2014. Lodjurspopulationen i Skandinavien inventeras i första hand genom inventering av familjegrupper (hondjur med årsungar). Varje år beräknas antalet familjegrupper utifrån de observationer av familjegrupper (spår, synobservationer, fotografier och döda ungar) som dokumenterats eller bedömts som säkra under inventeringssäsongen. Lodjursinventeringen baseras på en betydande lokal medverkan. Spår och spårtecken upptäcks ofta av lokalbefolkningen som rapporterar observationer till fältpersonalen vid Länsstyrelsen i Sverige och Statens naturoppsyn (SNO) i Norge, som är de myndigheter som har i uppdrag att genomföra fältkontroller. Beräkningar av antalet familjegrupper görs antingen med hjälp av så kallade avståndskriterier som baseras på förflyttningsavstånd och storleken på hemområden som observerats hos radiomärkta lodjur i Skandinavien, eller genom särskiljning i fält. Under inventeringssäsongen 2022/2023 kvalitetssäkrades 314 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en uppgång med 9 familjegrupper jämfört med 2021/2022. Av dessa 314 familjegrupper var 71,5 i Norge och 242,5 i Sverige. Baserat på antalet familjegrupper 2022/2023 uppskattas den norska delen av populationen till 421 lodjur (95 % CI = 351–491). De 242,5 familjegrupperna i Sverige motsvarar en population på 1 417 lodjur (95 % CI = 1 192–1 641). De 314 familjegrupperna i Skandinavien motsvarar en population på 1 838 lodjur (95 % CI = 1 543– 2 132).

Nyckelord

Lodjur; Lynx lynx; antal familjegrupper; inventering; populationsutveckling; Skandinavien

Publicerad i

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
2023, nummer: 2eISBN: 978-82-426-5105-1
Utgivare: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet; Rovdata

  Associerade SLU-program

  Viltskadecenter

  UKÄ forskningsämne

  Ekologi

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/127842